Nyt fra Sekretariatet 33/2018

Nye ansigter i Sekretariatet


Simon Heidemann Eriksen er foreningens nye Økonomi- og Analysekonsulent


Louise Bülow er ansvarlig for foreningens Public Affairs og Kommunikation


Og så er Christina Dyhr tilbage som Juridisk Konsulent
Dermed er Sekretariatet igen fuldt bemandet og topgearet til at servicere foreningens medlemmer.

Støtteredskab til budgetlægning

Gymnasiernes takster for 2019 og frem offentliggøres med regeringens finanslovsforslag for 2019 inden udgangen af august. I umiddelbar forlængelse heraf vil Danske Gymnasier udarbejde to regneark, som kan understøtte skolerne i det igangværende budgetarbejde. Regnearkene vil indeholde takstskøn for årene 2019 til 2022, og de kan udfyldes med skolens specifikke aktivitetsdata mv. så den enkelte skole kan få et overblik over den økonomiske ramme for de kommende år. Redskabet vil blive tilgængeligt under Finanslov og Taxameter på skoledrift i løbet af de første dage af september. Desuden vil der som i de foregående år, blive udarbejdet et faktaark, med en samlet beskrivelse af elementer ved finanslovsforslaget af væsentlig interesse for gymnasierne.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Spørgeskemaundersøgelse om effekten af forskellige ledelsesstile

I forlængelse af Ledelseskommissionens anbefalinger oprettede Aarhus Universitet i maj i år Kronprins Frederiks Center for Offentlig ledelse, som gennem forskning og uddannelse arbejder for at forbedre den offentlig sektor til gavn for borgerne og samfundet.
Ledelse er et vigtigt emne i gymnasierne og flere skoler har i denne uge modtaget information om en forestående spørgeskemaundersøgelse om ledelse på de danske stx gymnasier.
Danske Gymnasier bakker op om undersøgelsen og opfordrer til, at skolerne afsætter tid og kræfter til at svare på den, da den vil bibringe værdifuld viden om, hvordan forskellige typer ledelse virker og bliver modtaget af gymnasielærerne, og hvordan forskellige ledelsesstile påvirker eksempelvis de ansattes motivation og jobtilfredshed.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Aftale om frihed til nyuddannede

Ved OK18 har Finansministeriet og Akademikerne aftalt en ret til frihed for nyuddannede akademikere. Reglerne vil blive indarbejdet i § 16 i den nye GL-overenskomst og i § 13, stk. 8, i akademikeroverenskomsten.
Aftalen, som har tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2018, indebærer, at nyuddannede akademikere får ret til fem fridage med løn i det første ansættelsesår.
Aftalen gælder ikke for medarbejdere, der ansættes efter, den nye ferielov er trådt i kraft den 1. september 2020.
Sekretariatet og Lønsamarbejdet på Stenhus Gymnasium har sendt Undervisningsministeriet en række afklarende spørgsmål til aftalen, bl.a. vedrørende fortolkningen af begrebet ”nyuddannet” og ”fuldtidsstilling”. Ministeriets svar vil blive trykt i et senere nyhedsbrev fra sekretariatet, når de foreligger.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 82660

Håndtering af samlingspasningstillægget efter GL-overenskomstens § 8

Undervisningsministeriet har foranlediget af en skolehenvendelse været i dialog med Moderniseringsstyrelsen vedrørende fortolkning af GL-overenskomstens § 8, stk. 1, herunder hvordan tillægget skal håndteres, når flere lærere holder tilsyn med en samling.
Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at § 8, stk. 1, skal forstås således, at der er tale om ét samlet tillæg for pasning af fysik og kemi-samlingen og ét samlet tillæg for pasning af geografi og biologi-samlingen. Tillægget for fysik/kemi skal derfor fordeles mellem de lærere, der udfører tilsynet med hhv. fysiksamlingen og kemisamlingen. Det er skolerne, der fastlægger fordelingen af tillæggene ud fra samlingernes størrelse.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 82660

Ph.d.-uddannede og beregning af lønanciennitet

Sekretariatet har været i dialog med Undervisningsministeriet vedrørende beregning af lønancienniteten for ph.d.-uddannede, der ansættes i henhold til GL-overenskomsten, herunder spørgsmålet om, hvorvidt lærere der ansættes på GL-overenskomsten følger principperne for ph.d. uddannede efter akademikeroverenskomsten.
Ministeriet har til brug for sit svar indhentet Moderniseringsstyrelsens fortolkning og har herefter meldt tilbage, at lønancienniteten for gymnasielærere med en ph.d., der ansættes på GL-overenskomsten ikke følger principperne i cirkulærebemærkningerne til AC-overenskomstens § 8, stk. 2, der lyder som følger:
”For kandidater, der har opnået ph.d.-graden, medregnes op til 3 år i ancienniteten ved senere ansættelse efter akademikeroverenskomsten. Ved evt. forlængelse af ansættelsesperioden som følge af barsel/adoption, langvarig sygdom eller værnepligtstjeneste tillægges der dog yderligere anciennitet svarende til denne forlængelse. For kandidater, der ikke gennemfører hele ph.d.-forløbet, medregnes kun den del af forløbet, der er godkendt af uddannelsesinstitutionen samt eventuel fraværsperiode(r) inden for ansættelsesperioden som følge af barsel eller adoption.
For kandidater, der har opnået ph.d.-graden efter den såkaldte 4 + 4-ordning, medregnes tilsvarende indtil 3 års anciennitet ved senere ansættelse efter akademikeroverenskomsten, idet alene den del af ph.d.-forløbet, der ligger efter opnået kandidatgrad, medregnes.”
Gymnasielærernes lønanciennitet skal således beregnes efter de almindelige regler herom i GL-overenskomstens § 12, uanset om de har en ph.d. eller ej.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 82660

Mindre alkohol på gymnasiet

Danske Gymnasier og Alkohol & Samfund har ved begyndelsen af det nye skoleår opfordret skolerne til at sætte fokus på alkoholpolitikken. Det er bl.a. sket med en konkret opfordring til eleverne om at droppe efterfesten i Dyrehaven, nord for København.
Alkohol & Samfund tilbyder såkaldt festtjek og gode råd ved udarbejdelse af alkoholpolitikker på gymnasier. Bl.a. har man udarbejdet en tjekliste til de skoler, som ønsker at få diskuteret forskellige aspekter af alkoholpolitikken igennem.
Kontakt: Projektmedarbejder i Alkohol & Samfund, Ina Johansen, tlf: 3529 3090.

Vejledning om alkohol markedsføring

Alkoholreklamenævnet har desuden udarbejdet en vejledning om alkoholmarkedsføring rettet mod gymnasieelever. Vejledningen skal hjælpe gymnasier med at afgøre, hvornår de erhvervsdrivende overtræder reglerne for alkoholmarkedsføring og oplyse om muligheden for at klage over overtrædelserne til Alkoholreklamenævnet.
Spørgsmål om vejledningen kan rettes til Alkoholreklamenævnet, tlf: 72 16 24 27. 

KOMMENDE KURSER

Bemærk at mange af vores kurser allerede har tilmeldingsfrist i august.

Økonomistyring for gymnasier – tilmeldingsfrist den 24. august 2018

Foranlediget af de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i, udbyder
vi kurset ”Økonomistyring for gymnasierne”, der afholdes den 26.–27. september 2018
på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

Den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse – tilmeldingsfrist den 30. august 2018

Kurset afholdes den 2.–4. oktober 2018 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

Sociale medier – tilmeldingsfrist den 31. august 2018

Kurset ”Sociale medier” afholdes den 9.–10. oktober 2018 på Comwell Korsør.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, som arbejder med kommunikation og sociale medier på gymnasierne.

Bestyrelsesarbejdet i teori og praksis – tilmeldingsfrist 1. september 2018

Gymnasiebestyrelsernes fire-årige funktionsperiode er udløbet, og der er udpeget nye medlemmer til bestyrelserne for den kommende periode. Danske Gymnasier og Gymnasiernes Bestyrelsesforening udbyder derfor i samarbejde kurser for bestyrelserne – ét i Jylland og ét på Sjælland.
•    Den 10. september 2018 kl. 10.00-16.00 på Aarhus Katedralskole
•    Den 12. september 2018 kl. 10.00-16.00 på Gefion Gymnasium
Kurset henvender sig til bestyrelsernes formandskab, rektor og eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer.

Ledelse af studieretninger, team og projekter – tilmeldingsfrist den 3. september 2018

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 4. oktober 2018
2. undervisningsgang den 7. november 2018
3. undervisningsgang den 6. december 2018
4. undervisningsgang den 22. januar 2019
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk 
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261