Vedtægter for Danske Gymnasier
Foreningen for gymnasier, 2-årige hf-kurser og studenterkurser

§ 1
Navn og hjemsted

Foreningens navn er:
Danske Gymnasier (DG).
Det engelske navn for foreningen er:
“The Danish Association of Upper Secondary Schools”
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2
Formål

Foreningens formål er:

 • at fastholde og udvikle uddannelseskvaliteten i gymnasiet og hf samt at sikre en national studenter- og hf-eksamensstandard
 • at fastholde og udvikle den geografiske dækning af almengymnasiale og 2-årlige hf uddannelsestilbud i hele landet
 • at fastholde og udvikle samarbejdet mellem institutioner, der udbyder stx og/eller 2-årigt hf
 • at fastholde og udvikle samarbejdet mellem de offentlige og de private skoler (jf. bilag: samarbejdsaftale)
 • at formidle foreningens uddannelsespolitik ved at varetage større nationale informations- og oplysningsopgaver
 • at rådgive medlemmerne om spørgsmål i forbindelse med skolernes daglige drift, herunder skolernes økonomi, revision, indberetninger til Undervisningsministeriet, overenskomstforhold, personalejura, udbudsregler, IT, indkøb, efteruddannelse m.m.
 • at fungere som skolernes koordinator/sekretariat i forbindelse med varetagelse af fælles opgaver af driftsmæssig karakter
 • at medvirke i fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde inden for gymnasie- og hf-området
 • at samarbejde med Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, samt øvrige organisationer herunder organisationer i relation til vejledningssystemet, grundskolen/folkeskolen, parallelle ungdomsuddannelser, videregående uddannelser m.fl.
 • at opnå direkte repræsentation i råd, nævn og udvalg, som behandler forhold, der er relevante for institutioner, der udbyder stx og/eller 2-årigt hf
 • at understøtte skoler med International Baccalaureate (IB) i institutionsdriften.

§ 3
Medlemmer

Som medlemmer kan optages uddannelsesinstitutioner, der udbyder stx og/eller 2-årigt hf og/eller IB. Det er normalt rektor (eller tilsvarende øverste skoleleder), der repræsenterer skolen i foreningssammenhæng. Sekretariatet skal orienteres forud, hvis en skole ved en generalforsamling i foreningen skal repræsenteres af en anden end rektor (eller tilsvarende øverste skoleleder).

Stk. 2 Bestyrelsen kan beslutte, at skoler på Grønland, Færøerne og i Sydslesvig kan optages som associerede medlemmer på særlige vilkår og til nedsat kontingent. Der udfærdiges protokollat om bestyrelsens beslutninger.

§ 4
Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. november – 15. december i Danmark og indkaldes med mindst 6 ugers varsel skriftligt til medlemmerne og med angivelse af dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.

4. Fastsættelse af medlemskontingent.

5. Valg af formand, næstformand og øvrigt bestyrelsesmedlem

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

7. Eventuelt.

stk. 2. Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære general¬forsamling, må være indgivet skriftligt til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen. Medlemsforslag udsendes sammen med endelig dagsorden senest 2 uger før generalforsamlingen til medlemmerne og behandles på generalforsamlingen.

Forslag til kandidater til formand, næstformand og øvrigt medlem skal være skriftligt indgivet til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen. Listen over opstillede kandidater til formand, næstformand og øvrigt medlem udsendes sammen med den endelige dagsorden for generalforsamlingen.

Valg af regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. § 5, stk. 1, med hertil knyttede suppleanter skal være afholdt senest 4 uger før den ordinære generalforsamling jf. § 5 stk. 2. Valgresultatet forelægges formanden umiddelbart efter valget. Navnene på de regionsvalgte bestyrelsesmed¬lemmer og dertil hørende suppleanter skal udsendes med den endelige dagsorden.

Den endelige dagsorden med listen over regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt kandidatliste til formands- og næstformandsposterne og øvrigt medlem af bestyrelsen udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen.

stk. 3 Afgørelser af foreningspolitisk karakter træffes ved flertalsbeslutning blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Mellem generelforsamlingerne tegner bestyrelsen foreningen og træffer beslutninger på foreningens vegne.

Ved fastsættelse af medlemskontingentets størrelse har medlemsinstitutioner kun én stemme. Sammenlagte/fusionerede institutioner har således kun én stemme.

Til bindende vedtagelse af kontingentets størrelse kræves simpelt flertal.

Vedrørende fælles driftsopgaver gælder reglen i § 6.

Vedrørende afstemning om vedtægtsændringer og foreningens opløsning gælder reglerne i § 10 og § 11.

stk. 4. Dirigenten bestemmer formen for afstemninger. Skriftlig afstemning skal dog anvendes på begæring af bestyrelsen eller af mindst 10 medlemmer, i kontingentspørgsmål dog af repræsentanterne for mindst 3 gymnasieskoler. I tilfælde af skriftlig afstemning udpeger dirigen¬ten 2 medlemmer til at bistå ved stemmeoptællingen. Et medlem, kan give et andet medlem eller foreningens bestyrelse fuldmagt til at stemme på fuldmagtgivers vegne på en generalforsamling. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret.

stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel og skal indkaldes, såfremt mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for formanden fremsætter anmodning herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse ske senest 2 uger efter anmodningens fremsættelse og med mindst 2 ugers varsel fra indkaldelsestidspunktet.

stk. 6. Hvis der på en ekstraordinær generalforsamling skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal indkaldelse til generalforsamlingen ske med overholdelse af fristerne i § 4, stk. 1 og 2.

§ 5
Bestyrelse

stk. 1. Danske Gymnasier ledes af en bestyrelse på højst 8 medlemmer. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og et øvrigt medlem valgt på den årlige generalforsamling for en periode af 2 år samt af 1 regionsvalgt rektor (eller tilsvarende øverste skoleleder) fra hver region i Danmark valgt blandt rektorerne (eller tilsvarende øverste skoleledere) i den pågældende region for 2 år. Herudover vælger hver region 1 suppleant til bestyrelsen.
stk. 2. De regionsvalgte medlemmer er ansvarlige for afholdelse af valg i egen region efter reglerne beskrevet i § 4, stk. 2. Valget skal annonceres i regionen, kandidater skal have mulighed for at melde sig og kandidatlister skal udsendes. Det regionsvalgte bestyrelsesmedlem, der står for afholdelse af valget, bestemmer formen for afstemning. Skriftlig afstemning skal dog anvendes hvis et medlem anmoder herom. De regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige for at organisere det regionale samarbejde mellem rektorerne (eller tilsvarende øverste skoleledere).

stk. 3. Rektor (eller tilsvarende øverste skoleleder) fra alle foreningens medlemsinstitutioner kan vælges til formand, næstformand eller øvrigt medlem af bestyrelsen. Dog kan rektorer mv. fra associerede medlemmer jf. § 3, stk. 2 ikke vælges til bestyrelsesposter. Genvalg kan finde sted for højst 3 valgperioder således, at formand, næstformand og det øvrige bestyrelsesmedlem højst kan beklæde posterne i en sammenhængende periode på 8 år. Regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan højst genvælges for 2 valgperioder således, at de regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer højst kan være medlemmer af bestyrelsen i en sammenhængende periode på 6 år. Ved valg til ny post kan den samlede bestyrelsesperiode højest være en sammenhængende periode på 8 år. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder midt i en valgperiode indtræder
den, der overtager posten for den resterende valgperiode og 6 og 8 års reglen skal overholdes.

stk. 4. Senest 1 uge efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig. Den siddende bestyrelse sidder den ordinære generalforsamling og det evt. igangværende rektormøde ud.

stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for drift og ledelse af foreningens sekretariat. Bestyrelsen ansætter og afskediger en daglig leder og øvrige medarbejdere i sekretariatet og fastlægger de overordnede rammer og budget for sekretariatets virke med ansvar over for generalforsamlingen.

stk. 7. Formanden og sekretariatets daglige leder tegner foreningen. I formandens fravær tegner næstformand og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer foreningen.
Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter i råd, nævn og udvalg samt nedsætter interne udvalg og arbejdsgrupper efter behov.
Der nedsættes et permanent udvalg for pædagogiske ledere, som pr.31. marts 2014 er en integreret del af Danske Gymnasier jf. stk. 9.

stk. 8 Udtræder formanden af bestyrelsen, træder næstformanden i dennes sted frem til den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger herefter en ny næstformand frem til den ordinære generalforsamling. Vælges næstformanden blandt de regionsvalgte, indtræder den pågældendes suppleant i bestyrelsen frem til den ordinære generalforsamling. Udtræder næstformanden af bestyrelsen vælger bestyrelsen en ny næstformand. Vælges næstformanden blandt de regionsvalgte indtræder den pågældendes suppleant frem til den ordinære generalforsamling.

Udtræder såvel formand som næstformand af bestyrelsen vælges en ny formand og næstformand for bestyrelsen blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Den eller de regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der tiltræder som formand eller næstformand fungerer frem til næste generalforsamling. De valgtes suppleanter indtræder i bestyrelsen frem til generalforsamlingen.

Udtræder det øvrige bestyrelsesmedlem, vælges en af de regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer i dennes sted, og den pågældendes suppleant indtræder herefter i bestyrelsen frem til den ordinære generalforsamling.
Udtræder et regionsvalgt medlem af bestyrelsen, indtræder den valgte suppleant i dennes sted frem til den ordinære generalforsamling.

Hvis suppleanten for et regionsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, foranlediger bestyrelsen, at der afholdes valg i regionen af nyt bestyrelsesmedlem, der skal fungere frem til udløbet af den igangværende valgperiode.

Hvis formand, næstformand, øvrigt bestyrelsesmedlem eller et regionsvalgt bestyrelsesmedlem opstiller til en anden post i bestyrelsen et år, hvor vedkommende ikke er på valg, skal vedkommende meddele den øvrige bestyrelse, at det nuværende mandat nedlægges på generalforsamlingen. Dette skal ske i så god tid, at der kan afholdes valg jf. bestemmelserne i § 4, stk.2. i regionen eller opstilles kandidater til valg på den kommende generalforsamling.

Stk. 9 Medlemmerne i Udvalget af pædagogiske ledere udpeges af de pædagogiske ledere på deres årsmøde efter de af de pædagogiske ledere nærmere fastsatte retningslinjer.
Udvalget inddrages og/eller repræsenterer Danske Gymnasier i diverse relevante fora (råd, nævn og udvalg).
I de af Danske Gymnasiers nedsatte udvalg, arbejdsgrupper m.v. kan de pædagogiske ledere indstille medlemmer til godkendelse i Danske Gymnasiers bestyrelse.

§ 6
Honorering af formand og næstformand

Formand og næstformand honoreres med vederlag, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Vederlagenes størrelse fremgår af årsregnskabet.

§ 7
Fælles driftsopgaver

Foreningen kan påtage sig fælles driftsopgaver eller andre særlige opgaver.

§ 8
Hæftelse

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 9
Regnskab

stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede årsregnskab udsendes til medlemmerne umiddelbart efter revisionen er afsluttet sammen med bestyrelsens kommentarer. Regnskabet godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling.

stk. 2. Foreningens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget stats¬autoriseret revisor.

§ 10
Medlemskontingent

stk. 1. Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen, jf. § 4, stk. 1. Kontingentet består af et grundbidrag pr. institution og et elevtalsafhængigt bidrag pr. institution. Det elevtalsafhængige bidrag skal betales i forhold til antal tilskudsudløsende årselever i året, der ligger før kontingetåret, på følgende uddannelser:

 • Stx (alle typer for organisering, f.eks. også studenterkursus, Team Danmark og musikalsk grundkursus)
 • hf, 2-årigt (alle typer for organisering, f.eks. hf-søfart, grøn hf, Team Danmark og Musikalsk Grundkursus)
 • IB

stk. 2. Kontingentet opkræves umiddelbart efter den ordinære generalforsamling og skal være indbetalt inden den 31. januar.

stk. 3. I det omfang foreningens regnskabsmæssige resultat efter bestyrelsens skøn overstiger et passende konsolideringsbeløb, der årligt fast¬sættes ved bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet, skal der ske tilbagebetaling af medlemskontingent til medlemmerne. Tilbagebe¬talingen sker forholdsmæssigt efter indbetalt samlet kontingent og ved modregning i det kommende års kontingentopkrævning.

§ 11
Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen kan ske til en 1. januar med minimum 3 måneders varsel. Udmeldelse skal være skriftlig og sendes til sekretariatet.

§ 12
Vedtægtsændringer

stk. 1. Ændring af foreningens vedtægter kan vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er afgivet for de foreslåede vedtægtsændringer.

stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelse eller fra medlemmer skal udsendes i overensstemmelse med de i § 4 stk. 1 og 2 anførte frister.

§ 13
Foreningens opløsning

stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når spørgsmålet har været behandlet på en generalforsamling, der er indkaldt med foreningens opløsning på dags¬ordenen, og når mindst 75% af de stemmeberettigede medlemmer ved en efterfølgende urafstemning stemmer for foreningens opløsning.

stk. 2. Forslag om foreningens opløsning skal samtidig indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue.

§ 14
Ikrafttrædelsesbestemmelser

stk. 1. Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. august 2005.

stk. 2. Disse vedtægter træder i kraft fra og med den første ordinære generalforsamling i
Gymnasieskolernes Rektorforening den 23. november 2005.

stk. 3. Vedtægterne er ændret på følgende generalforsamlinger:
Den 27. september 2006
Den 10. maj 2007
Den 25. november 2009
Ændringerne er trådt i kraft umiddelbart efter de pågældende generalforsamlinger, dog trådte den reviderede § 11 om udmeldelse først i kraft pr. 1. januar 2010.
Den 26. november 2014.