Udvalget for pædagogiske ledere består af pædagogiske ledere fra Danske Gymnasiers medlemskoler. Udvalget for Pædagogiske Ledere er et permanent udvalg nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Udvalgets formål er, at sikre en fortsat udvikling af de pædagogiske lederes arbejdsområde samt bidrage til Danske Gymnasiers arbejde med at udvikle de almengymnasiale ungdomsuddannelser.

Medlemmer:

Anne-Mette Krejberg, pædagogisk leder på Aabenraa Statsskole, (Formand)

Sigrid Egeskov Andersen, uddannelsesleder på Køge Gymnasium (Region Sjælland)

Sofie Paludan, pædagogisk leder på Rødovre Gymnasium (Region Hovedstaden)

Jette Nørgaard, uddannelsesleder på Rosborg Gymnasium (Region Syddanmark)

Thorbjørn Lind, uddannelsesleder på Aalborghus Gymnasium (Region Nordjylland)

Anders Ølsgaard Larsen, uddannelsesleder på Aarhus Katedralskole (Region Midtjylland)

Morten Lindegaard Banke Rasmussen,  vicerektor på Albertslund Gymnasium, NEXT (Øvrigt medlem)

 

Udvalgets kontaktperson er Louise Bülow

Kommissorium

Formål

Med det formål at sikre en fortsat udvikling af de pædagogiske lederes arbejdsområde samt bidrage til Danske Gymnasiers fortsatte arbejde med at udvikle de almengymnasiale ungdomsuddannelser nedsatte Danske Gymnasier et permanent udvalg for pædagogiske ledere.

Udvalgets opgaver

Udvalgets opgaver er at bidrage til:

 • Fastholdelse og udvikling af uddannelseskvaliteten i gymnasiet og hf
 • Foreningens indsats i fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde inden for gymnasiet og hf
 • Fortsat kompetenceudvikling af de pædagogiske ledere
 • Foreningens arbejde med kompetenceudvikling generelt
 • Udviklingsinitiativer, der understøtter gymnasiet som en moderne uddannelsesinstitution og arbejdsplads.

Dette sker ved:

 • At der etableres en kontinuerlig dialog mellem Danske Gymnasiers bestyrelse og udvalget
 • At udvalget inddrages og/eller repræsenterer Danske Gymnasier i diverse relevante fora (udvalg og arbejdsgrupper)
 • At udvalget arrangerer et årligt møde for samtlige pædagogiske ledere
 • At udvalget understøtter udviklingen af relevante kompetencetilbud, herunder fx Danske Gymnasiers ledelseskurser og –konferencer
 • At udvalget bidrager til foreningens temanumre, hjemmeside og nyhedsbrev i samarbejde med foreningens sekretariat.

Udvalgets sammensætning og rammer

PL-udvalget består af 7 personer. Udvalgets medlemmer vælges af de pædagogiske ledere på årsmødet for pædagogiske ledere efter følgende retningslinjer:

 • På de Pædagogiske Leders årsmøde vælges for hver region et medlem samt en suppleant til PL-udvalget. Valget gælder for 2 år.
 • Herudover vælges der to øvrige medlemmer for 2 år.
 • Valgene forskydes, så ikke alle skal vælges på en gang. Medlemmer fra Region Syd, Region Sjælland og Region Hovedstaden er på valg i lige år. Medlemmer fra Region Nord og Region Midtjylland samt de to øvrige medlemmer, er på valg ulige år. Udvalgsmedlemmer vælges på forårets regionalmøder, der ligger i forbindelse med ledelsestræffet.

Udvalgets arbejde understøttes af Danske Gymnasiers sekretariat i lighed med foreningens øvrige nedsatte udvalg.

Strategier og indsatser for udvalgets arbejde     

 • PL-udvalget arbejder for at sætte elevernes læring og den pædagogiske udvikling i centrum for politiske beslutninger.
 • PL-udvalget vil skabe et grundlag for at udvikle Danske Gymnasiers politik ud fra den gode praksis i ledelse til gavn for den enkelte elevs læring.
 • PL-udvalget vil arbejde for, at Danske Gymnasier får mest mulig indflydelse på den uddannelsespolitiske debat for herigennem at kvalificere den uddannelsespolitiske debat.
 • PL-udvalget er med til at sætte dagsordenen om kvalitet, faglighed og dannelse i en gymnasial kontekst.
 • PL-udvalget spiller ind i den politiske proces med vores faglighed om, hvad der virker og hvad der ikke virker i praksis – og vi trækker de gode eksempler frem.

 Mål for arbejdet i udvalget af Pædagogiske Ledere

 • PL-udvalget vil arbejde for på sigt at få en eller flere pladser i Danske Gymnasiers bestyrelse.
 • PL-udvalget vil arbejde for, at PL-udvalgets repræsentanter fremover indgår i de øvrige udvalg i Danske Gymnasier, for her ved at sikre bedst mulig sammenhæng mellem PL og de øvrige udvalg.
 • PL-udvalget samarbejder med Danske Gymnasiers bestyrelse. Der skal afholdes mindst ét årligt møde med bestyrelsen
 • PL-udvalget vil arbejde mere strategisk med kommunikation, og vil arbejde for, at PL-udvalget bliver inddraget mest muligt i de strategiske diskussioner i Danske Gymnasier.
 • PL udvalgets medlemmer inddrager aktivt regionerne i arbejdet. Der bliver af holdt mindst to møder i regionerne, et i forbindelse med ledelsestræffet og ét om efteråret.