Udvalget for pædagogiske ledere består af pædagogiske ledere fra Danske Gymnasiers medlemskoler. Udvalget for Pædagogiske Ledere er et permanent udvalg nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Udvalgets formål er, at sikre en fortsat udvikling af de pædagogiske lederes arbejdsområde samt bidrage til Danske Gymnasiers arbejde med at udvikle de almengymnasiale ungdomsuddannelser.

Medlemmer:

Anne-Mette Krejberg, pædagogisk leder på Aabenraa Statsskole, (Formand)

Sigrid Egeskov Andersen, uddannelsesleder på Køge Gymnasium (Region Sjælland)

Rikke Slivsgaard, vicerektor på Gentofte Studenterkursus (Region Hovedstaden)

Jette Nørgaard, uddannelsesleder på Rosborg Gymnasium  og HF (Region Syddanmark)

Allan Bohnstedt, pædagogisk leder på Risskov Gymnasium (Region Midtjylland)

Thorbjørn Lind, uddannelsesleder på Aalborghus Gymnasium (Region Nordjylland)

Morten Lindegaard Banke Rasmussen,  vicerektor på Vestskoven Gymnasium, NEXT (Øvrigt medlem)

 

Udvalgets kontaktperson fra Sekretariatet er Louise Bülow
Udvalgets kontaktperson i Bestyrelsen er Henrik Nevers, Roskilde Gymnasium

Kommissorium

Baggrund

De pædagogiske ledere blev en del af Danske Gymnasier i 2014, da Foreningen af Pædagogiske Ledere fusionerede med Gymnasieskolernes Rektorforening. I forbindelse med indtrædelsen i foreningen blev der nedsat et vedtægtsbestemt permanent udvalg, kaldet Udvalget af pædagogiske ledere (PL-udvalget).

 

Formål

PL-udvalget repræsenterer de pædagogiske ledere, herunder uddannelsesledere, vicerektorer og andre mellemledere på de almengymnasiale uddannelser.

Udvalgets formål er at sikre udviklingen af de pædagogiske lederes arbejdsområde og derigennem bidrage til Danske Gymnasiers fortsatte arbejde med at udvikle de almengymnasiale ungdomsuddannelser.

Opgaver

PL-udvalgets overordnede opgave er at bidrage til at udvikle og implementere Danske Gymnasiers strategi.

Udvalget arbejder for:

 • At sætte elevernes læring og den pædagogiske udvikling i centrum for politiske beslutninger.
 • At Danske Gymnasier får mest mulig indflydelse på den uddannelsespolitiske debat for herigennem at kvalificere den uddannelsespolitiske debat.
 • At sætte dagsordenen om kvalitet, faglighed og dannelse i en gymnasial kontekst.
 • At spille ind i den politiske proces med PL’ernes faglighed og erfaringer med, hvad der virker og ikke virker.
 • At bidrage til Danske Gymnasiers arbejde for et fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem.

Udvalgets opgaver er bl.a. at bidrage til:

 • Danske Gymnasiers indsats i fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde inden for de almengymnasiale uddannelser, herunder fastholdelse og udvikling af uddannelseskvaliteten.
 • Kompetenceudvikling af de pædagogiske ledere samt Danske Gymnasiers arbejde med kompetenceudvikling generelt.
 • Udviklingsinitiativer, der understøtter gymnasiet som en moderne uddannelsesinstitution og arbejdsplads.
 • Kvalificering af indholdet i Danske Gymnasiers politik.

Dette sker bl.a. ved:

 • At der etableres en kontinuerlig dialog mellem Danske Gymnasiers bestyrelse og udvalget. Udvalget arbejder derfor på at blive repræsenteret i Danske Gymnasiers bestyrelse.
 • At udvalget inddrages og/eller repræsenterer Danske Gymnasier i diverse relevante fora (udvalg og arbejdsgrupper).
 • At udvalget arrangerer et årligt møde for samtlige pædagogiske ledere
 • At udvalget understøtter udviklingen af relevante kompetencetilbud, herunder fx Danske Gymnasiers ledelseskurser og –konferencer
 • At udvalget bidrager til Danske Gymnasiers interne og eksterne kommunikation.

Organisering

Udvalget indgår i et løbende samarbejde med Danske Gymnasiers bestyrelse:

 • Der afholdes et årligt seminar for bestyrelsen og udvalget med strategiske og politiske temaer på dagsordenen.
 • Der er tæt kontakt mellem de regionale repræsentanter for hhv. bestyrelsen og udvalget.
 • Udvalget tilsendes dagsordener, relevante bilag og referater fra bestyrelsens møder, høringer og høringssvar mv.
 • Når bestyrelsen efter valget i november 2019 konstitueres med to næstformænd, skal denne nye struktur bidrage til en stærk dialog mellem bestyrelsen og PL-udvalget.

Udvalgets repræsentanter indgår i Danske Gymnasiers øvrige udvalg og arbejdsgrupper for herved at sikre bedst mulig sammenhæng mellem PL-udvalget og de øvrige udvalg/arbejdsgrupper.

Udvalgets medlemmer inddrager aktivt de øvrige pædagogiske ledere i regionerne i arbejdet. Der afholdes årligt mindst to regionsmøder; ét i forbindelse med ledelsestræffet og ét i efteråret.

Udvalgets arbejde understøttes af Danske Gymnasiers sekretariat i lighed med foreningens øvrige nedsatte udvalg og arbejdsgrupper.

 

Mødefrekvens

PL-udvalget mødes 4-6 gange årligt. Et af møderne afholdes på en af udvalgsmedlemmernes skole, ét placeres i forbindelse med Ledelsestræffet og ét placeres i forbindelse med Årsmødet.

 

Formidling

PL-udvalgets referater lægges på Danske Gymnasiers hjemmeside bag login, så alle pædagogiske ledere samt rektorer har mulighed for at orientere sig om udvalgets arbejde.

De regionsvalgte PL-medlemmer orienterer ligeledes øvrige pædagogiske ledere på de to årlige regionsmøder.

 

Evaluering

På det årlige møde med bestyrelsen evalueres udvalgets arbejde på udvalgets foranledning, hvorefter udvalgets kommissorium revideres efter behov.

 

Udvalgets sammensætning

PL-udvalget består af syv personer. Udvalgets medlemmer vælges af de pædagogiske ledere på Ledelsestræffet efter følgende retningslinjer:

 • På Ledelsestræffet vælges ét medlem samt én suppleant fra hver region til PL-udvalget. Valget gælder for to år.
 • Herudover vælges der ét øvrigt medlem for to år.
 • De regionsvalgte medlemmer vælges på forårets regionalmøder, der ligger i forbindelse med Ledelsestræffet.
 • Valgene forskydes, så ikke alle skal vælges på en gang:
  • Medlemmer fra Region Syd, Region Sjælland og Region Hovedstaden er på valg i lige år.
  • Medlemmer fra Region Nord og Region Midtjylland samt de to øvrige medlemmer, er på valg ulige år.
  • De regioner, der ikke er på valg det pågældende år, bistår de øvrige regioner med valgafholdelsen.
 • Det øvrige medlem vælges på Ledelsestræffet.

 

Pr. 1. marts 2019 består PL-udvalget af følgende medlemmer:

 • Anne-Mette Krejberg, pædagogisk leder på Aabenraa Statsskole (formand)
 • Sigrid Egeskov Andersen, uddannelsesleder på Køge Gymnasium (Region Sjælland)
 • Sofie Paludan, pædagogisk leder på Rødovre Gymnasium (Region Hovedstaden)
 • Jette Nørgaard, uddannelsesleder på Rosborg Gymnasium (Region Syddanmark)
 • Thorbjørn Lind, uddannelsesleder på Aalborghus Gymnasium (Region Nordjylland)
 • Anders Ølsgaard Larsen, uddannelsesleder på Aarhus Katedralskole (Region Midtjylland)
 • Morten Lindegaard Banke Rasmussen, vicerektor på Albertslund Gymnasium, NEXT (øvrigt medlem).

 

Udvalget sekretariatsbetjenes af Louise Bülow.

 

Økonomi

Hvis der er særlige udgifter forbundet med udvalgets virke, skal der laves særskilt budgetindstilling til bestyrelsen.

 

Dato: marts 2019