Arbejdsgruppen for ledelsesudvikling består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler, Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Gymnasieskolernes Lederforening. Udvalget er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og udvalgets opgave er at kvalificere foreningens strategiske arbejde med ledelsesudvikling herunder Danske Gymnasiers kursusudbud.

Medlemmer

Birgitte Vedersø, rektor på Gefion Gymnasium (formand)

Sigrid Egeskov Andersen, uddannelsesleder på Køge Gymnasium

Sofie Paludan, pædagogisk leder på Rødovre Gymnasium

Jesper Vildbrad, Gymnasieskolernes Lederforening (rektor på Svendborg Gymnasium)

Jørgen Lassen, Gymnasieskolernes Lederforening (uddannleseschef på Rødkilde Gymnnasium)

Stig Wall, Gymnasiernes Bestyrelsesforening

 

Arbejdsgruppens kontaktperson: Sine Dreyer Skjoldan

KOMMISSORIUM

Baggrund

Udvalget for ledelsesudvikling blev nedsat i 2012 på baggrund af Gymnasieskolernes Rektorforenings daværende strategi og notater godkendt af bestyrelsen i februar 2012.

Det blev på daværende tidspunkt besluttet, at de tre foreninger Gymnasieskolernes Lederforening, Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Gymnasieskolernes Rektorforening (Danske Gymnasier), der alle varetager interesser for gymnasiernes ledere, skulle samarbejde om indsatsen for at styrke ledelsesarbejdet for alle gymnasiernes ledelsesniveauer.

Dette er yderligere blevet styrket ved, at foreningen af pædagogiske ledere er blevet et permanent udvalg i Danske Gymnasier. Da Danske Gymnasier samtidig har vedtaget strategi 2020 med indsatsområdet ”Kompetent skoleledelse og læringsfokuseret skoleudvikling” fornys kommissoriet for udvalget herved.

Formål

Formålet med arbejdet i Udvalget for Ledelsesudvikling er at drøfte gymnasieskolernes strategiske udviklingsbehov for ledere på alle niveauer og medarbejdere med talent for ledelse med henblik på at afdække og udbyde relevant og tidssvarende kompetenceudvikling.

Strategi og indsatser

De samarbejdende foreningers strategi for indsatsen tager afsæt i formuleringerne i Danske Gymnasiers strategi 2020, der under overskriften ”Kompetent skoleledelse og læringsfokuseret skoleudvikling” peger på følgende indsatser:

 • Understøtte og udbyde ledelsesudvikling inden for centrale ledelsesdiscipliner for bestyrelsesformænd, rektorer, pædagogiske ledere og kommende ledere
 • Understøtte samspillet mellem de forskellige ledelsesniveauer
 • Fremme udviklingen og anvendelsen af kvalitetssikringsværktøjer, herunder tilvejebringelse af relevant og sammenlignelig ledelsesinformation
 • Fremme erfaringsspredning på tværs af institutioner og regioner
 • Fremme formidlingen af ny viden og forskning inden for skoleledelse
 • Understøtte strategisk kompetenceudvikling af skolens medarbejdere.

Opgaver

 • Udvalget for ledelsesudvikling skal med fokus på den aktuelle dagsorden udmønte indsatserne i foreningens strategi i konkrete strategiplaner og udviklingsaktiviteter.
 • Årligt evaluere aktiviteterne
 • Drøfte og indstille en forretningsmodel for udbuddet af aktiviteter
 • Afgrænse foreningernes fælles udbud af aktiviteter i forhold til andre aktører og samarbejdspartnere
 • Varetage foreningernes fælles interesser inden for ledelse – og skoleudvikling

Af hensyn til en effektiv ressourceudnyttelse samarbejdes med andre organisationer som f.eks. Forum 100 %, DJØF, GL, universiteter og andre aktører.

Udvalgets sammensætning

Udvalget sammensættes af to repræsentanter fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening, to repræsentanter fra Gymnasieskolernes Lederforening, en repræsentant fra Danske Gymnasiers bestyrelse og to repræsentanter fra Danske Gymnasiers PL-udvalg.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Danske Gymnasier.