Digitaliseringsudvalget består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler. Udvalget er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Digitaliseringsudvalget arbejder med foreningens strategiske it-indsats. både i forhold til fag, pædagogik og læring og indenfor områderne organisation, administration og økonomi.

Udvalgets medlemmer

Bjarne Thams, rektor på Solrød Gymnasium (Delt formandskab)

Helge Markussen, rektor på Viborg Katedralskole

Thomas Jørgensen, rektor på Borupgaard Gymnasium

Dorte Fristrup, rektor på Århus Statsgymnasium

Anne-Birgitte Rasmussen, rektor på Københavns Åbne Gymnasium

Carsten Claussen, rektor på Tornbjerg Gymnasium

Lars Bluhme, rektor på Odder gymnasium

Sigrid Egeskov Andersen, uddannelsesleder på Køge Gymnasium

 

Arbejdsgruppens kontaktperson: Simon Heidemann Eriksen

Kommissorium

Formål

Formålet med udvalgets arbejde er at arbejde proaktivt med foreningens indsats i den strategiske udfordring som it-udviklingen er i både fag, pædagogik og læring samt på områderne organisation, administration og økonomi. Investeringerne i it er nødvendige og dyre både i forhold til udstyr og kapacitet, men også i forhold til kompetencer. Der er fortsat behov for en fælles indsats i sektoren ikke mindst i forhold til den generelle interessevaretagelse om vilkår og innovativ udvikling.

Strategi og indsatser

Fremadrettet peger foreningens Strategi 2020 under overskriften ”Et tidssvarende gymnasium af høj kvalitet og relevans” på følgende indsatser:

 • Tydeliggøre samfunds- og erhvervsperspektivet i uddannelserne
 • Revitalisere dannelsesbegrebet
 • Fremme udviklingen af innovative undervisnings- og eksamensformer
 • Udvikle elevernes innovative, digitale og globale kompetencer

Opgaver

Digitaliseringsudvalget skal med fokus på den aktuelle dagsorden:

 • Konkretisere indsatserne i foreningens strategi gennem evaluering og implementering af foreningens it-politik
 • Repræsentere foreningen i diverse fora inden for området
 • Varetage foreningens interesser ved kontakt til relevante interessenter og samarbejdspartnere
 • Bidrage til ny viden og formidling af viden på området.

Udvalgets sammensætning

Udvalget består af fire – seks rektorer med en fordeling på skoler, der anvender forskellige studieadministrative systemer og et medlem fra Pædagogisk udvalg. Der er hensigtsmæssigt, hvis et af udvalgets medlemmer samtidig er fra Danske Gymnasiers bestyrelse. Udvalget sekretariatsbetjenes af foreningens sekretariatet.

Danske Gymnasiers strategi for det almene gymnasium i den digitale tidsalder

Det almene gymnasium i den digitale tidsalder

Den teknologiske udvikling med digitaliseringen som hoveddrivkraft påvirker alle aspekter af vores samfund i disse år. Arbejdsmarkedet er under forandring, hvilket stiller nye krav og forventninger til medarbejdernes kompetencer, som skal reflekteres i uddannelsessystemet. Sociale relationer transformeres af sociale medier og udbredelsen af dataopsamling, Internet of Things (IoT) og Internet of Everything (IoE) aktualiserer behovet for en opdatering af dannelsesbegrebet til den digitale tidsalder. Globale udfordringer møder både individet og fællesskabet, og mange af disse udfordringer forstærkes af digitale elementer. Sidst, men ikke mindst øges kravene på de videregående uddannelse til studieparathed og effektivitet, som udfordrer studerendes digitale kompetencer. I Danske Gymnasiers strategi for det almene gymnasium i den digitale tidsalder, som blev præsenteret på Danske Gymnasiers årsmøde november 2016, gives et bud på, hvordan Danske Gymnasier forestiller sig, at der kan arbejdes med den strategiske udfordring, som såvel pædagogik, faglighed, didaktik og organisation sættes overfor med digitaliseringen. Strategien er struktureret under følgende overskrifter:

 • Elevkompetencer
 • Lærerkompetencer
 • Organisation
 • Læreplaner og eksamen
 • Læremidler og arbejdsformer

Læs hele strategien her