Udvalget for pædagogiske ledere

Udvalget for pædagogiske ledere består af pædagogiske ledere fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. Udvalget for Pædagogiske Ledere er et permanent udvalg nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Udvalgets formål er at sikre en fortsat udvikling af de pædagogiske lederes arbejdsområde samt bidrage arbejdet med at udvikle de almengymnasiale ungdomsuddannelser.

Arbejdsgruppen for overenskomst 2018

Danske Gymnasiers bestyrelse har nedsat en arbejdsgruppe, som skal drøfte ønsker til overenskomstforhandlingerne samt behov for implementeringsinitiativer.

Arbejdsgruppen for digitalisering

Arbejdsgruppen for digitalisering består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler. Arbejdsgruppen er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Arbejdsgruppen arbejder med foreningens strategiske it-indsats både i forhold til fag, pædagogik og læring og indenfor områderne organisation, administration og økonomi.

Arbejdsgruppen for sprog

Bestyrelsen har nedsæt en arbejdsgruppe, der skal bidrage med strategier der imødekommer kommende mangel på sproglærere i fagene tysk og fransk.

Arbejdsgruppen for STX (gymnasiereform)

Med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe om stx. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

Arbejdsgruppen for ledelsesudvikling

Arbejdsgruppen for ledelsesudvikling består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler, Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Gymnasieskolernes Lederforening. Arbejdsgruppen er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og arbejdsgruppens opgave er at kvalificere foreningens strategiske arbejde med lededelsesudvikling herunder Danske Gymnasiers kursusudbud.

Pædagogisk arbejdsgruppe

Bestyrelsen har nedsat en pædagogisk arbejdsgruppe, der i første omgang skal udarbejde forslag til nytænkning af samspillet mellem generelle, erhvervs- og studieforberedende kompetencer, herunder udfolde begrebet ”praksisnær” undervisning.

Arbejdsgruppen for censorudligning

Arbejdsgruppen for censorudligning består af ledere og administrative medarbejdere fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. Arbejdsgruppen er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og arbejdsgruppens opgave er at udarbejde samt kvalificere modeller for censurudligning.

Arbejdsgruppen for kommunikationsstrategi

Arbejdsgruppen er nedsat af bestyrelsen med det formål at styrke Danske Gymnasiers kommunikation både i forhold til den eksterne interessevaretagelse nationalt og regionalt og i forhold til at skabe et inddragende og højt niveau af kommunikation mellem foreningen og medlemmerne.

Arbejdsgruppen for HF (gymnasiereform)

Med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen nedsætter bestyrelsen arbejdsgruppe om hf. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

Arbejdsgruppen for naturvidenskab

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal styrke naturvidenskab i stx. Arbejdsgruppen skal bidrage med forslag til indsatser, der sikrer, at det almene gymnasium fastholder sin position som naturlig leverandør af naturvidenskabelige studenter til de videregående uddannelser.

Fordelingsudvalg

Udvalget for fordelingsudvalgsrepræsentanter består af rektorer, der sidder i regionernes fordelingsudvalg.Udvalget er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og arbejdsgruppens opgave er, at komme med indspil til bestyrelsen i forhold til fordelingsprincipper.