Udvalget for pædagogiske ledere

Udvalget for pædagogiske ledere består af pædagogiske ledere fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. Udvalget for Pædagogiske Ledere er et permanent udvalg nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Udvalgets formål er at sikre en fortsat udvikling af de pædagogiske lederes arbejdsområde samt bidrage til arbejdet med at udvikle de almengymnasiale ungdomsuddannelser.

Digitaliseringsudvalget

Digitaliseringsudvalget består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler. Udvalget er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Udvalget arbejder med foreningens strategiske it-indsats både i forhold til fag, pædagogik og læring og indenfor områderne organisation, administration og økonomi.

Arbejdsgruppen for sprog

Bestyrelsen har nedsæt en arbejdsgruppe, der skal bidrage med strategier der imødekommer kommende mangel på sproglærere i fagene tysk og fransk.

Arbejdsgruppen for censorudligning

Arbejdsgruppen for censorudligning består af ledere og administrative medarbejdere fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. Arbejdsgruppen er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og arbejdsgruppens opgave er at udarbejde samt kvalificere modeller for censurudligning.

Arbejdsgruppen for STX (gymnasiereform)

Med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe om stx. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

Arbejdsgruppen for ledelsesudvikling

Arbejdsgruppen for ledelsesudvikling består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler, Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Gymnasieskolernes Lederforening. Arbejdsgruppen er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og arbejdsgruppens opgave er at kvalificere foreningens strategiske arbejde med ledelsesudvikling herunder Danske Gymnasiers kursusudbud.

Pædagogisk arbejdsgruppe

Bestyrelsen har nedsat en pædagogisk arbejdsgruppe, der i første omgang skal udarbejde forslag til nytænkning af samspillet mellem generelle, erhvervs- og studieforberedende kompetencer, herunder udfolde begrebet ”praksisnær” undervisning.

Fordelingsudvalg

Fordelingsudvalgets repræsentanter er rektorer, der sidder i regionernes fordelingsudvalg. Udvalget kommer med indspil til bestyrelsen i forhold til fordelingsprincipper.

Arbejdsgruppen for HF (gymnasiereform)

Med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen nedsætter bestyrelsen arbejdsgruppe om hf. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

Arbejdsgruppen for naturvidenskab

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal styrke naturvidenskab i stx. Arbejdsgruppen skal bidrage med forslag til indsatser, der sikrer, at det almene gymnasium fastholder sin position som naturlig leverandør af naturvidenskabelige studenter til de videregående uddannelser.

Arbejdsgruppen for matematik

Bestyrelsen har nedsat arbejdsgruppen for at få viden og indsigt i matematikfagets udvikling efter reformen. Matematikarbejdsgruppens opgave er at bistå arbejdet med udviklingen af matematikundervisningen i det almene gymnasium (stx og hf), så eleverne får et højt fagligt udbytte af undervisningen.