Strategi 2025

Ny strategi viser vejen mod én gymnasieskole

Med vedtagelsen af strategien har generalforsamlingen den 20. november 2019 sat retningen for Danske Gymnasiers arbejde frem mod 2025.

Udover pejlemærket om én gymnasieskole indeholder strategien også tre mærkesager for Danske Gymnasier:
1. En gymnasiekultur, der danner og uddanner hele mennesker til fremtiden
2. En høj, fælles national kvalitet i uddannelserne på alle gymnasier
3. Et sammenhængende ungdomsuddannelsessystem med klare profiler og bred geografisk dækning.

Læs Danske Gymnasiers Strategi-2025

Vedtægter

Vedtægter for Danske Gymnasier

Foreningen for gymnasier, 2-årige hf-kurser og studenterkurser

 

1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er:
Danske Gymnasier (DG).

Det engelske navn for foreningen er:
“The Danish Association of Upper Secondary Schools”
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

2

Formål

Foreningens formål er:
at fastholde og udvikle uddannelseskvaliteten i gymnasiet og hf samt at sikre en national studenter- og hf-eksamensstandard
at fastholde og udvikle den geografiske dækning af almengymnasiale og 2-årlige hf uddannelsestilbud i hele landet
at fastholde og udvikle samarbejdet mellem institutioner, der udbyder stx og/eller 2-årigt hf
at fastholde og udvikle samarbejdet mellem de offentlige og de private skoler (jf. bilag: samarbejdsaftale)
at formidle foreningens uddannelsespolitik ved at varetage større nationale informations- og oplysningsopgaver
at rådgive medlemmerne om spørgsmål i forbindelse med skolernes daglige drift, herunder skolernes økonomi, revision, indberetninger til Undervisningsministeriet, overenskomstforhold, personalejura, udbudsregler, IT, indkøb, efteruddannelse m.m.
at fungere som skolernes koordinator/sekretariat i forbindelse med varetagelse af fælles opgaver af driftsmæssig karakter
at medvirke i fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde inden for gymnasie- og hf-området
at samarbejde med Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, samt øvrige organisationer herunder organisationer i relation til vejledningssystemet, grundskolen/folkeskolen, parallelle ungdomsuddannelser, videregående uddannelser m.fl.
at opnå direkte repræsentation i råd, nævn og udvalg, som behandler forhold, der er relevante for institutioner, der udbyder stx og/eller 2-årigt hf
at understøtte skoler med International Baccalaureate (IB) i institutionsdriften.

3

Medlemmer

stk. 1. Som medlemmer kan optages uddannelsesinstitutioner, der udbyder stx og/eller 2-årigt hf og/eller IB. Det er normalt rektor (eller tilsvarende øverste skoleleder), der repræsenterer skolen i foreningssammenhæng. Sekretariatet skal orienteres forud derfor, hvis en skole ved en generalforsamling i foreningen skal repræsenteres af en anden end rektor (eller tilsvarende øverste skoleleder).

stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at skoler på Grønland, Færøerne og i Sydslesvig kan optages som associerede medlemmer på særlige vilkår og til nedsat kontingent. Der udfærdiges protokollat om bestyrelsens beslutninger.

4

Generalforsamling

stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. november – 15. december i Danmark og indkaldes med mindst 6 ugers varsel skriftligt til medlemmerne og med angivelse af dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
 3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
 4. Fastsættelse af medlemskontingent.
 5. I ulige år: valg af formand og næstformænd.
 6. I lige år: orientering om valg af regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
 8. Eventuelt.

stk. 2. Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet skriftligt til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen. Medlemsforslag udsendes sammen med endelig dagsorden senest 2 uger før generalforsamlingen til medlemmerne og behandles på generalforsamlingen.

stk. 3. Valg af formand og næstformænd til bestyrelsen sker på generalforsamlingen i ulige år, mens regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Forslag til kandidater til formand og næstformænd skal være skriftligt indgivet til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen. Kandidatliste til formands- og næstformandsposterne udsendes sammen med den endelige dagsorden for generalforsamlingen.

stk. 4. Valg af regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. § 5, stk. 3, med hertil knyttede suppleanter skal være afholdt senest 4 uger før den ordinære generalforsamling, jf. § 5 stk. 1. Valgresultaterne fra de enkelte regioner forelægges formanden umiddelbart efter de enkelte valg.

Den endelige dagsorden med listen over de regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter udsendes sammen med den endelige dagsorden for generalforsamlingen.

stk. 5. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved flertalsbeslutning blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, medmindre andet følger af disse vedtægter.
Hver medlemsinstitution har én stemme på generalforsamlingen, medmindre andet følger af disse vedtægter. Sammenlagte/fusionerede institutioner har således kun én stemme.

stk. 6. Dirigenten bestemmer formen for afstemninger. Skriftlig afstemning skal dog anvendes på begæring af bestyrelsen eller af mindst 10 medlemsinstitutioner omfattet af § 3, stk. 1, i kontingentspørgsmål dog af repræsentanterne for mindst 3 medlemsinstitutioner omfattet af § 3, stk. 1. I tilfælde af skriftlig afstemning udpeger dirigenten 2 medlemmer til at bistå ved stemmeoptællingen. Et medlem kan give et andet medlem eller foreningens bestyrelse fuldmagt til at stemme på fuldmagtsgivers vegne på en generalforsamling. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret.

stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel og skal indkaldes, såfremt mindst 20 % af medlemsinstitutionerne omfattet af § 3, stk. 1, skriftligt over for formanden fremsætter anmodning herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse ske senest 2 uger efter anmodningens fremsættelse og med mindst 2 ugers varsel fra indkaldelsestidspunktet.

stk. 8. Hvis der på en ekstraordinær generalforsamling skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal indkaldelse til generalforsamlingen ske med overholdelse af fristerne i § 4, stk. 1 og 2.

5

Bestyrelse

stk. 1. Danske Gymnasier ledes af en bestyrelse på op til 11 medlemmer. Bestyrelsen består af en formand og to næstformænd samt af 8 regionsvalgte medlemmer. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være rektorer (eller tilsvarende øverste skoleledere) på en medlemsinstitution omfattet af § 3, stk. 1, dog således at den ene næstformand skal være rektor (eller tilsvarende øverste skoleleder) på en medlemsinstitution i Region Nordjylland, Region Midtjylland eller Region Syddanmark, og den anden næstformand skal være rektor (eller tilsvarende øverste skoleleder) på en medlemsinstitution i Region Hovedstaden eller Region Sjælland. Rektorer (eller tilsvarende øverste skoleledere) i en medlemsinstitution omfattet af § 3, stk. 2, kan ikke vælges som medlemmer af bestyrelsen.

stk. 2. Formanden og næstformændene vælges på generalforsamlingen af samtlige medlemsinstitutioner for en periode på 2 år ad gangen.

stk. 3. De 8 regionsvalgte medlemmer vælges blandt rektorerne (eller tilsvarende øverste skoleledere) af medlemsinstitutionerne omfattet af § 3, stk. 1, i den enkelte region som følger:

 • Hver af de fem regioner vælger ét medlem.
 • De tre yderligere medlemmer tilfalder de tre største regioner baseret på antallet af medlemsinstitutioner i de enkelte regioner, der senest den 15. februar det pågældende år har betalt medlemskontingent.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år ad gangen. Herudover vælger hver region 1 personlig suppleant for de regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for den samme periode.

stk. 4. De regionsvalgte medlemmer er ansvarlige for afholdelse af valg i egen region efter reglerne beskrevet i § 4, stk. 4. Valget skal annonceres i regionen, kandidater skal have mulighed for at melde sig, og kandidatlister skal udsendes. Det regionsvalgte bestyrelsesmedlem, der står for afholdelse af valget, bestemmer formen for afstemning. Skriftlig afstemning skal dog anvendes, hvis et medlem anmoder herom. De regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige for at organisere det regionale samarbejde mellem rektorerne (eller tilsvarende øverste skoleledere).

stk. 5. Genvalg kan finde sted, idet der dog gælder følgende begrænsninger:

A. Et medlem kan højst fungere som regionsvalgt medlem i en periode på 6 år. Såfremt vedkommende vælges som bestyrelsesformand og/eller næstformand, kan vedkommende samlet set sidde som bestyrelsesmedlem i 8 år, dog således at perioden, hvor vedkommende er regionsvalgt medlem, ikke må udgøre mere end 6 år af den samlede periode på 8 år. Såfremt et tidligere bestyrelsesmedlem har været udtrådt af bestyrelsen for en periode på minimum 1 år, annulleres vedkommendes anciennitet som bestyrelsesmedlem, således at vedkommende på ny kan vælges som bestyrelsesmedlem for en periode på henholdsvis 6 og 8 år, jf. 1. og 2. pkt. Såfremt et regionsvalgt bestyrelsesmedlem i løbet af en valgperiode konstitueres som formand eller næstformand, jf. § 5, stk. 8 og 9, indgår perioden, hvor vedkommende er konstitueret som henholdsvis formand og næstformand, i 6 års perioden i 1. og 2. pkt.

B. En person kan ikke vælges som henholdsvis regionsvalgt medlem, næstformand eller bestyrelsesformand, hvis der er under 2 år tilbage af den relevante periode i litra A på henholdsvis 6 og 8 år.

C. En person kan ikke vælges som regionsvalgt bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende tidligere har fungeret som næstformand eller formand for bestyrelsen. Denne bestemmelse gælder dog ikke, hvis vedkommende alene har været konstitueret som næstformand eller formand for bestyrelsen, eller hvis vedkommende har været udtrådt af bestyrelsen for en periode på minimum 1 år.

D. En person kan ikke vælges som næstformand for bestyrelsen, hvis vedkommende tidligere har fungeret som formand for bestyrelsen. Denne bestemmelse gælder dog ikke, hvis vedkommende alene har været konstitueret som formand for bestyrelsen, eller hvis vedkommende har været udtrådt af bestyrelsen for en periode på minimum 1 år.

stk. 6. Hvis et bestyrelsesmedlem i løbet af en valgperiode ophører med at være rektor (eller tilsvarende øverste skoleleder) i en medlemsinstitution omfattet af § 3, stk. 1, udtræder vedkommende automatisk som bestyrelsesmedlem.

stk. 7. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i løbet af en valgperiode, indtræder den, der overtager posten i overensstemmelse med § 5, stk. 8-11, for den resterende valgperiode, dog med de begrænsninger der følger af § 5, stk. 5 og 6.

stk. 8. Udtræder formanden af bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen af sin midte en ny formand for bestyrelsen frem til udløbet af den igangværende valgperiode.

stk. 9. Indtræder en næstformand som formand for bestyrelsen i henhold til § 5, stk. 8, eller udtræder en næstformand af bestyrelsen, konstituerer den øvrige bestyrelse frem til udløbet af den igangværende valgperiode en ny næstformand blandt de regionsvalgte medlemmer, der repræsenterer en medlemsinstitution fra de relevante regioner, jf. § 5, stk. 1.

stk. 10. Udtræder såvel formanden som én/begge næstformænd af bestyrelsen, konstitueres først en ny formand i henhold til § 5, stk. 8, og derefter en ny næstformand/nye næstformænd i henhold til § 5, stk. 9.

stk. 11. Udtræder et regionsvalgt medlem, der er valgt i henhold til § 5, stk. 3, af bestyrelsen, eller indtræder et regionsvalgt medlem som formand, i henhold til § 5, stk. 8, eller som næstformand i henhold til § 5, stk. 9, indtræder den pågældendes suppleant som regionsvalgt medlem frem til udløbet af den igangværende valgperiode.

stk. 12. Hvis suppleanten for et regionsvalgt bestyrelsesmedlem er indtrådt som bestyrelsesmedlem, jf. § 5, stk. 11, eller i øvrigt udtræder som suppleant, foranlediger bestyrelsen, at der afholdes valg i regionen af en ny suppleant, der skal fungere som suppleant frem til udløbet af den igangværende valgperiode.

Stk. 13. Hvis et regionsvalgt bestyrelsesmedlem opstiller som næstformand eller formand for bestyrelsen et år, hvor vedkommende ikke er på valg som regionsvalgt bestyrelsesmedlem, skal vedkommende meddele den øvrige bestyrelse, at det nuværende mandat nedlægges på generalforsamlingen. Dette skal ske således, at der kan afholdes valg til suppleant i henhold til § 5, stk. 12, i regionen.

stk. 14. Den siddende bestyrelse sidder den ordinære generalforsamling og det evt. igangværende årsmøde ud.

stk. 15. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk. 16. Bestyrelsen er ansvarlig for drift og ledelse af foreningens sekretariat. Bestyrelsen ansætter og afskediger en daglig leder og fastlægger de overordnede rammer og budget for sekretariatets virke med ansvar over for generalforsamlingen. Den daglige leder har personaleansvar overfor sekretariatets medarbejdere, herunder bl.a. ansættelses- og afskedigelseskompetence.

stk. 17. Formanden og sekretariatets daglige leder er i forening tegningsberettigede for foreningen. I formandens fravær er de to næstformænd og mindst 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening tegningsberettigede for foreningen.
Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter i råd, nævn og udvalg samt nedsætter interne udvalg og arbejdsgrupper efter behov.
Der nedsættes et permanent udvalg for pædagogiske ledere, som pr. 31. marts 2014 er en integreret del af Danske Gymnasier jf. stk. 18.

stk. 18. Medlemmerne i Udvalget af pædagogiske ledere udpeges af de pædagogiske ledere på deres årsmøde efter de af de pædagogiske ledere nærmere fastsatte retningslinjer.
Udvalget inddrages og/eller repræsenterer Danske Gymnasier i diverse relevante fora (råd, nævn og udvalg).
I de af Danske Gymnasiers nedsatte udvalg, arbejdsgrupper m.v. kan de pædagogiske ledere indstille medlemmer til godkendelse i Danske Gymnasiers bestyrelse.

6

Honorering af formand og næstformænd

Formand og næstformænd honoreres med vederlag, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Vederlagenes størrelse fremgår af årsregnskabet. Øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres ikke.

7

Kompensation til formandens skole

Der ydes et beløb på 300.000 kroner pr. år til den skole, hvorfra formanden kommer. Beløbet anvendes af skolen til dækning af det behov for ekstra ledelses- og administrationsressourcer, der er affødt af, at rektor bestrider formandsposten i Danske Gymnasier. Skolen disponerer selv over beløbet.

8

Fælles driftsopgaver

Foreningen kan påtage sig fælles driftsopgaver eller andre særlige opgaver.

9

Hæftelse

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

10

Regnskab

stk. 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Det reviderede årsregnskab udsendes til medlemmerne umiddelbart efter revisionen er afsluttet sammen med bestyrelsens kommentarer. Regnskabet godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling.

stk. 2. Foreningens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

11

Medlemskontingent

stk. 1. Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen, jf. § 4, stk. 1. Kontingentet består af et grundbidrag pr. institution og et elevtalsafhængigt bidrag pr. institution. Det elevtalsafhængige bidrag skal betales i forhold til antal tilskudsudløsende årselever i året, der ligger før kontingentåret, på følgende uddannelser:

 • Stx (alle typer for organisering, f.eks. også studenterkursus, Team Danmark og musikalsk grundkursus)
 • Hf, 2-årigt (alle typer for organisering, f.eks. hf-søfart, grøn hf, Team Danmark og Musikalsk Grundkursus)
 • IB

stk. 2. Kontingentet opkræves umiddelbart efter den ordinære generalforsamling og skal være indbetalt inden den 31. januar.

stk. 3. I det omfang foreningens regnskabsmæssige resultat efter bestyrelsens skøn overstiger et passende konsolideringsbeløb, der årligt fastsættes ved bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet, skal der ske tilbagebetaling af medlemskontingent til medlemmerne. Tilbagebetalingen sker forholdsmæssigt efter indbetalt samlet kontingent og ved modregning i det kommende års kontingentopkrævning.

12

Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen kan ske til en 1. januar med minimum 3 måneders varsel.
Udmeldelsen skal være skriftlig og sendes til sekretariatet.

13

Vedtægtsændringer

stk. 1. Ændring af foreningens vedtægter kan vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er afgivet for de foreslåede vedtægtsændringer.

14

Foreningens opløsning

stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når spørgsmålet har været behandlet på en generalforsamling, der er indkaldt med foreningens opløsning på dagsordenen, og når mindst 75% af de stemmeberettigede medlemmer ved en efterfølgende urafstemning stemmer for foreningens opløsning.

stk. 2. Forslag om foreningens opløsning skal samtidig indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue.

15

Ikrafttrædelsesbestemmelser

stk. 1. Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. august 2005.

stk. 2. Disse vedtægter træder i kraft fra og med den første ordinære generalforsamling i
Gymnasieskolernes Rektorforening den 23. november 2005.

stk. 3. Vedtægterne er ændret på følgende generalforsamlinger:

Den 27. september 2006
Den 10. maj 2007
Den 25. november 2009
Den 26. november 2014
Den 22. november 2017
Den 21. november 2018

Ændringerne er trådt i kraft umiddelbart efter de pågældende generalforsamlinger, dog trådte den reviderede § 13 om udmeldelse først i kraft pr. 1. januar 2010.
Ændringerne i § 4 og § 5 vedrørende valg af regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer, næstformænd og formand for bestyrelsen trådte i kraft den 22. november 2018, dog således at der på den ordinære generalforsamling i 2019 både foretages orientering om valg af regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer for en periode på 1 år som følge af overgangsordningen og valg af formand og næstformænd for en periode på 2 år. Samtlige regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer er derefter på valg i lige år i overensstemmelse med § 4, stk. 3, første gang i 2020. Perioden, hvor et bestyrelsesmedlem har været ”øvrigt medlem” af bestyrelsen i henhold til vedtægterne for foreningen gældende forud for
22. november 2018, indgår i beregningen af den periode, hvor vedkommende kan være næstformand eller formand, jf. § 5, stk. 5, litra A.