Danske Gymnasier rådgiver medlemmerne om emner, der er centrale for at drive gymnasieskoler godt og effektivt.

Sekretariatet tilbyder juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig rådgivning og sparring til vurdering og håndtering af konkrete udfordringer, overvejelser og eksekvering af ledelsesbeslutninger eller lokal formulering af retningslinjer og politikker.

Opgaverne løses:

  • Ved direkte henvendelse fra ledere og administrative medarbejdere på medlemsskoler eller deres administrative fællesskaber via mail eller telefon.
    I sjældnere komplekse eller mere politisk tilfælde deltager sekretariatets medarbejdere i møder eller yder bistand ved forhandlinger
  • Ved formidling i nyhedsbreve, hjemmeside (skoledrift) på temamøder, seminarer, kurser, konferencer mv.

Direkte henvendelse kan med fordel ske pr. mail, der besvares så hurtigt som muligt. Personidentificerbare oplysninger i spørgsmål om elever og personale bedes anonymiseret i henvendelsen. Vi bruger kun dine personoplysninger i mailen til at besvare din henvendelse. Der er åbent for telefoner mellem kl. 9.00 og 15.00.

Al sagsbehandling, administration og beslutning foregår på institutionerne og i de administrative fællesskaber på institutionslederens ansvar. Vi rådgiver på det foreliggende af institutionen oplyste grundlag, og har således ingen arkivering af dokumenter vedrørende skolernes sager og ingen beslutningskompetence i forhold til institutionsledernes handlinger.

Særligt om den juridisk rådgivning

Den juridiske rådgivning dækker et bredt spektrum af retlige problemstillinger vedrørende offentlig ledelse og administration. Det er især emner som personalejura, aftaleret, erstatning- og forsikringsret, forvaltnings- og offentligret, lovgivning indenfor uddannelse- og institutionsområdet, forskelsbehandling og familieret.

Sekretariatets tilstræber en rådgivning af høj kvalitet og afgrænser derfor rådgivningen til emner, vi har kompetence indenfor. Det er således ikke muligt at rådgive indenfor meget specialiserede emner som f.eks. skatteret, entrepriseret, lejeret, konkurrenceret, ophavsret, persondataret mv. I disse tilfælde henvises til andre myndigheder eller andre rådgivere.

Rådgivningen er som udgangspunkt fortrolig især i spørgsmål om ledelse, personale og økonomi. Når en enkeltsag vurderes at kunne have politiske implikationer eller vurderes at have betydning for hele sektoren, aftales det med den pågældende leder, at problemstillingen bringes videre til bestyrelsen.