Holdning til taxametersystemet

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Danske Gymnasiers holdning til taxametersystemet

 

Foreningen har følgende holdning til taxametersystemet for de gymnasiale uddannelser:

 

  • Det er afgørende, at de politiske ændringer af elevfordelingen på landets gymnasier er på plads, før der foretages ændringer af taxametersystemet. Det skyldes, at en ny elevfordeling kan flytte mange penge gymnasierne som følge af det elevafhængige taxameter, og derfor er det vigtigt, at den er på plads, før der ændres på finansieringen.
  • Taxametersystemet bør være enkelt. For at gymnasierne kan levere en stabil kvalitet i deres uddannelser, skal der være en vis forudsigelighed i deres budgetter. Derfor er det afgørende, at taxametersystemet er udformet enkelt og forudsigeligt og bygger på realistiske forventninger til, hvilke styringsmekanismer et taxametersystem skal kunne rumme.
  • Danske Gymnasier mener, at der alt andet lige er behov for at reducere elevtaxameteret for at mindske konkurrencen mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner. Det kan ske gennem en kombination af klassetaxameter og elevtaxameter, som vil understøtte de mindre gymnasier i udkantsområderne, samtidig med at det mindsker incitamentet til at konkurrere om eleverne. Det kan også ske via et øget grundtilskud og et reduceret elevtaxameter. Her vurderer vi, at en fordobling af det geografiske grundtilskud er tilstrækkelig til at holde hånden under de mindre skoler.
  • En omfordeling bør begrænses til det, der er behov for at tilføre de udfordrede institutioner. Det er samtidig væsentligt både at sikre den økonomiske og den faglige bæredygtighed på gymnasierne i yderområderne. Flere midler til udkantsgymnasier afhjælper ikke den stigende tendens til, at unge fra yderområderne søger mod de større byers gymnasier. Derfor bør flere midler suppleres med en øget styring af gymnasiernes kapacitet samt ændrede elevfordelingsretningslinjer, jf. Danske Gymnasiers og Danske Regioners forslag til nye fordelingsregler og øget kapacitetstyring.  
  • En ligestilling af alle institutionstyper i forbindelse med fusioner bør medtænkes i en taxameterreform. I takt med faldende elevtal, ikke mindst i yderområderne, overvejer flere og flere ungdomsuddannelsersinstitutioner at fusionere for at opnå økonomisk bæredygtighed og dermed bevare et bredt geografisk uddannelsesudbud af en god kvalitet. Men fusionerne risikerer at falde på grund af ulige økonomiske muligheder for sammenlægning af forskellige institutionstyper, idet nogle institutionstyper mister midler ved en fusion.
  • Et eventuelt resultatkrav bør tage højde for elevernes socioøkonomiske profil samt institutionens geografiske placering. Der er stor variation i elevernes socioøkonomiske profil og afstanden til de videregående uddannelser og øvrige erhvervskompetencegivende uddannelser fra de respektive gymnasier, og dette bør afspejle sig i et eventuelt resultatkrav.
  • Endvidere bør det sociale taxameter tildeles efter en mere gradvis trinstruktur, så én elev ikke kan være afgørende for, om en uddannelsesinstitution modtager eller mister socialt taxameter for flere millioner kr.

 

Du kan downloade policypapiret om taxametersystemet her