Holdning til taxametersystemet

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Danske Gymnasiers holdning til taxametersystemet

 

Foreningen har følgende holdning til taxametersystemet for de gymnasiale uddannelser:

 

  • Taxametersystemet bør være enkelt. For at gymnasierne kan levere en stabil kvalitet i deres uddannelser, skal der være en vis forudsigelighed i deres budgetter. Derfor er det afgørende, at taxametersystemet er udformet enkelt og forudsigeligt og bygger på realistiske forventninger til, hvilke styringsmekanismer et taxametersystem skal kunne rumme.

 

  • En omfordeling bør begrænses til det, der er behov for at tilføre de udfordrede institutioner. Det kan overvejes at lempe for tildelingskriterierne for dels udkantstaxameteret, så flere skoler omfattes, og de respektive skoler tildeles flere penge, dels det sociale taxameter, så det udløses ved en lavere andel frafaldstruede.

 

  • En ligestilling af alle institutionstyper i forbindelse med fusioner bør medtænkes i en taxameterreform. I takt med faldende elevtal, ikke mindst i yderområderne, overvejer flere og flere ungdomsuddannelsesinstitutioner at fusionere for at opnå økonomisk bæredygtighed og dermed bevare et bredt geografisk uddannelsesudbud af en god kvalitet. Men fusionerne risikerer at falde på grund af ulige økonomiske muligheder for sammenlægning af forskellige institutionstyper, idet nogle institutionstyper mister midler ved en fusion.

 

  • Et eventuelt resultatkrav bør tage højde for elevernes socioøkonomiske profil samt institutionens geografiske placering. Der er stor variation i elevernes socioøkonomiske profil og afstanden til de videregående uddannelser fra de respektive gymnasier, og dette bør afspejle sig i et eventuelt resultatkrav.

 

Du kan downloade policypapiret om taxametersystemet her