Fyraftensarrangementer for pædagogiske ledere

I forlængelse af fællesmødet for pædagogiske ledere den 5. marts, afholder ministeriet en række virtuelle workshops i løbet af marts og april. Det er workshops, som oprindeligt var planlagt til afholdelse i forbindelse med Ledelsestræffet i marts.

Der inviteres til seks workshops i perioden fra 10. marts til 28. april. De seks workshops afvikles som fyraftensarrangementer i TEAMS, og vil have et maksimalt deltagerantal på 100 deltagere pr. workshop. Nedenfor kan du se en kort beskrivelse af de enkelte workshops.

Du tilmelder dig de enkelte workshops HER – bemærk at der er forskellige tilmeldingsfrister.

 

Dato: 10. marts kl. 15.00-17.00: Metode og videnskabsteori i studieretningsprojektet v. fagkonsulenterne i SRP samt for en række faglige områder
Workshoppen er afholdt.

Fagenes identitet og metoder er beskrevet i læreplanerne og forståelsen heraf indgår i elevernes opfyldelse af SRP-læreplanens mål om ”metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser”. Rammerne beskrives og uddybes af fagkonsulenterne for en række fagområder, og der vil blive mulighed for at diskutere eksempler på opgaveformuleringer fra denne sommers prøver med relation til metode og basal videnskabsteori.

Der vil kort blive præsenteret opmærksomhedspunkter i forhold til formulering og kvalitetssikring af opgaveformuleringer.

 

Dato: 18. marts kl. 15.00-17.00: Elevtrivselsundersøgelsernes perspektiver i forhold til skoleindsatser
Workshoppen er afholdt.

Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal gennemføre en årlig, obligatorisk trivselsmåling (ETU) med henblik på at forbedre elevernes trivsel og skolens læringsmiljø. Målingen skal fungere som et pædagogisk såvel som strategisk redskab, der blandt andet giver skolerne mulighed for at identificere og afdække områder, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel. Workshoppen lægger op til, at skolerne sparrer om deres arbejde med ETU. Hvordan bliver ETU’en et aktivt værktøj, der sikrer elevernes faglige og sociale trivsel? Workshoppen vil også kort berøre mulighederne for at skabe gode rammer for den specialpædagogiske støtte (SPS) i forhold til gruppen af elever med psykiske vanskeligheder og dermed understøtte deres læring og trivsel.

Vi vil planlægge med deltageraktivitet og en begrænset forberedelse.

 

Dato: 23. marts kl. 15.00-17.00: Kvalitetssystemet som et aktivt værktøj for løbende kvalitetssikring
Workshoppen er afholdt.

Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal fastlægge og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. I kvalitetsarbejdet indgår selvevaluering, kvalitetsudvikling og opfølgningsplan. Formålet med kvalitetsarbejde er at sikre elevernes læring og trivsel, dette gøres ved systematisk evaluering, analyse, målsætning og gennemførelse af indsatser. Workshoppen lægger op til, at skolerne sparrer om deres kvalitetssystem. Hvordan bliver kvalitetssystemet til et aktivt værktøj for løbende kvalitetssikring?

Vi vil planlægge med deltageraktivitet og en begrænset forberedelse.

 

Dato: 8. april kl. 15.00-16.00: Faglig kompetencevurdering v. Hanne Woller, Kontor for Gymnasier
Workshoppen er afholdt.

På workshoppen gennemgås regelgrundlaget for vurdering af nye læreres faglige kompetencer. Lovgivning, faglige mindstekrav og vejledning i vurdering af faglig kompetence vil danne udgangspunkt for oplægget.

 

Dato: 15. april kl. 15.00-17.00: Workshop om ændringer i grundforløbet på STX: nye lærerplaner for AP og samfundsfag C v. fagkonsulent i samfundsfag Ditte Nørtoft Nielsen, fagkonsulent i AP Allan Uhre og fagkonsulent i AP Tine Brandt
Workshoppen er afholdt.

På workshoppen bliver der indledningsvist præsenteret et overblik over de ændringer, der er indeholdt i de nye læreplaner for Almen Sprogforståelse og samfundsfag c og i forlængelse heraf en drøftelse af opmærksomhedspunkter i forbindelse med implementering. Fokus for workshoppen er, hvordan I som ledere kan understøtte jeres lærere i deres planlægning samt sikre implementering af læreplansændringerne i skoleåret 21/22.

 

Dato: 28. april kl. 15.00-17.00: Workshop om justering af læreplanerne i matematik på stx og hf v. fagkonsulent Kim Bertelsen
Tilmeldingsfrist den 21. april 2021 

Læreplanerne bliver justeret i matematik på stx og hf, så de kan blive taget i brug fra skoleåret 21/22. På workshoppen vil de væsentligste ændringer blive fremlagt, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål.