Her findes vejledninger og information rettet mod gymnasiernes ledelser og administrationer i henhold til gældende lovgivning.

Nedenstående liste er en dynamisk oversigt, der opdateres løbende – ofte i forbindelse med at nyhedsbrevet “Nyt fra Sekretariatet” udsendes om fredagen.

Spørgsmål til indholdet af de enkelte områder i Skoledrift, kan rettes til sekretariatet. Under menupunktet Sekretariatet  fremgår ansvarområderne for sekretariatets medarbejdere.

Arbejdsmiljø

REGLER, VEJLEDNINGER OG PUBLIKATIONER

Arbejdsmiljøidanmark.dk er én samlet indgang til viden om arbejdsmiljø og er fælles for Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet. Siden rummer alt fra love, regler og vejledninger til forskningsbaseret viden, erfaringsbaseret god praksis samt en lang række data om arbejdsmiljø.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udgivet flere vejledninger og publikationer, der især fokuserer på organisering af arbejdsmiljøarbejdet, herunder ledelsens pligt til en årlig arbejdsmiljødrøftelse og iværksættelse af arbejdspladsvurderinger (APV)

Arbejdsmiljøhuset har udarbejdet en Kortlægning af snublefare i undervisningslokaler – samt løsningsforslag til afhjælpning heraf

 

Uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Danske Gymnasier har i samarbejde med GL-E udviklet et branchespecifikt kursus, der opfylder arbejdsmiljølovens krav til uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

Undervisningsmiljø

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) yder rådgivning om undervisningsmiljøet.

Censur

Honorering og afregning af skriftlig og mundtlig censur og honorering og afregning vedrørende tilsynsførende med pædagogikum-kandidater

Gymnasiefællesskabet v/Roskilde Gymnasium står med virkning fra 2012 for administration og drift af en ny fælles landsdækkende censorudligningsmodel. Udligningsmodellen indeholder både mundtlig og skriftlig censur. Censorbanken administrer udgifter til censur på STX, HF og VUC, der vedrører hf og stx-niveau. Alle andre uddannelser er censorbanken uvedkommende. Er der tale om censur på andet end hf og stx-niveau, gælder principperne vedrørende censur udenfor censorbanken, hvor der afregnes direkte med censorskolen.

Censur generelt

Censorbanken

Censur udenfor censorbanken

Elevforhold

Fravær

Studie- og ordensregler

Forebyggelse og håndtering af sager om seksuelle krænkelser – elever

Unge og alkohol

Der gælder særlige regler om alkohol og unge under 18 år, som I skal være opmærksomme på, når I arrangerer fester og andre begivenheder på skolen eller hvis diskoteker og andre omdeler flyers på skolen.

Fest og arrangementer på skolen
Ved fester og andre arrangementer på skolen skelnes der mellem salg af alkohol og udskænkning af alkohol.

Salg af alkohol
Der er tale om salg af alkohol, hvis man tager det købte med sig væk fra salgsstedet. Det gælder uanset om salget sker fra en butik, en restaurant eller et andet salgssted.
Der gælder særlige aldersgrænser for salg af alkohol til unge. Det er således ikke tilladt at sælge stærkere alkohol med 16,5 % eller derover til unge under 18 år og alkohol under 16,5 % til unge under 16 år.
Ulovligt salg af alkohol til mindreårige kan blive straffet med bøde. Ved salg af alkoholholdige drikkevarer, skal der opsættes særlig skiltning om aldersgrænser, og man er forpligtet til at spørge om gyldigt billede-ID.
Regler: Lukkeloven og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år.

Udskænkning af alkohol
Der må ikke udskænkes alkohol til unge under 18 år. Der er tale om udskænkning af alkohol, hvis man indtager det købte på stedet. Det gælder uanset, om udskænkningen sker på en restaurant eller på en skole til et enkeltstående arrangement.
Der er tale om erhvervsmæssig udskænkning, hvis salg af alkohol sker for at tjene penge. Det gælder også selv om salg af alkohol sker indirekte via en entrébillet eller lignende. Det er underordnet, om de tjente penge går til betaling for musikken til festen, en skolerejse eller andet.
Er der tale om alkoholudskænkning ved et større, åbent arrangement, skal der indhentes en lejlighedstilladelse hos politiet. Det er politiet, der konkret afgør, om en tilladelse er nødvendig.
Regler: Restaurationsloven.

Udskænkning ved lukkede fester
Er det udelukkende elever fra en bestemt skole, der deltager, vil arrangementet kunne anses for lukket. I den situation vil der være mulighed for lovlig udskænkning/servering af alkohol til unge under 18 år. Det må dog ikke være unge under 18 år, som forestår udskænkningen. For at festen/arrangementet kan betragtes som en ”lukket fest”, skal forholdene omkring festen vise, at der er tale om en ”lukket fest”. Det er en betingelse, at der ikke er offentlig adgang. Ved vurderingen af om der er offentlig adgang, lægges der bl.a. vægt på, om der er en anden social relation mellem gæsterne end det at deltage i arrangementet. Det vil der være, hvis deltagerne kommer fra samme skole. Ved vurderingen af om en fest er lukket, vil der også blive lagt vægt på, om invitationen er gået målrettet ud til de enkelte deltagere. Det vil den fx være ved et opslag, hvor det klart angives, hvem der kan deltage, og at der ikke er adgang for andre. Bliver kredsen for vid, fx ved at invitationen er blevet spredt til venner, vil politiet kunne betragte arrangementet som offentligt. En lukket fest kan godt finde sted på skolen. Det er politiet, der konkret afgør, om festen er åben/offentlig.

Egne ordensregler
Som skole kan I formulere særlige normer for orden og samvær i jeres ordensregler. Det gælder blandt andet ift. indtagelse, besiddelse m.v. af alkohol og andre rusmidler, samt negative virkninger heraf på ordenen og samværet. I kan også i ordensreglerne fastsætte regler om, at institutionen kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler. I Sundhedsstyrelsens information om ”Alkohol og festkultur i gymnasiet – information til lærere og ledelse” gives der vejledning til, hvordan I kan formulere og håndhæve institutionens normer for alkohol, og hvordan det kan ske i samarbejde med elever og forældre. Overtrædelse af institutionens ordensregler kan medføre en sanktion for eleven.
Regler: Studie- og ordensreglerne.

Markedsføring af alkohol over for unge på skolen
Uddeles der flyers, ophænges der plakater og lignende af andre på skolen skal I være opmærksomme på, at der gælder særligt skærpede krav for markedsføring, der er rettet mod børn og unge under 18 år. I henhold til markedsføringsloven må virksomheder ikke i deres markedsføring over for unge benytte billeder af eller henvisninger til rusmidler, fx alkohol. Reglerne skal beskytte de unge forbrugere, som ofte kan være ukritiske og uerfarne, mod påvirkninger, der kan være skadelige. Det er de erhvervsdrivende, der har ansvar for at indrette deres markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, så der ikke sendes forkerte signaler til de unge om alkoholindtagelse. Alkoholreklamenævnet har udarbejdet retningslinjer om dette. Bliver I bekendt med, at skolens faciliteter bliver brugt til ulovlig markedsføring, skal I medvirke til at spredning standses.
Regler: Markedsføringsloven.

Sejlads med elever

Ved sejlads med elever skal den enkelte skole arbejde indgående med at sikre, at sejladsen foregår sikkert bl.a. ved at udarbejde en sikkerhedsinstruks. Læs meget mere om instruks og øvrige krav til sejladsen på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

For så vidt angår de forsikringsretlige rammer ved sejladsen henvises til kapitlet Forsikring.

Juridisk kønsskifte og eksamensbeviser

Aflevering af undervisningsmidler

Videregivelse af oplysninger

Finanslov og taxameter

Finanslov

Information om finansloven på de gymnasiale uddannelser er at finde i Børne- og Undervisningsministeriets orienteringsbreve. Se endvidere Undervisningsministeriets slides med en tekniske gennemgang af FFL21. Læs den tekniske gennemgang her

Fakta om finanslovene

Gældende takster

Investeringsrammer for selvejende institutioner

Socialt taxameter

Takstforskelle

Tilskud

Forsikring

Statens selvforsikringsordning

Gymnasieskolerne er omfattet af Statens selvforsikringsordning. Reglerne er nøje beskrevet i Vejledning om Statens Selvforsikringsordning for institutioner på Undervisningsministeriets ressortområde. Vejledningen opdateres løbende, og kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside:

Forsikringsretlige rammer ved studieture og ekskursioner

Rejseforsikring under statslige tjenesterejser mv. i udlandet

Rejseforsikringen er en del af statens selvforsikringsordning, hvor forsikringen administreres af Europæiske Rejseforsikring A/S, som står for skadebehandlingen, herunder udbetaling af erstatning og efterfølgende opkrævning hos den statslige institution. Børne- og Undervisningsministeriet og Europæiske Rejseforsikring A/S har supplerende oplyst følgende:

“Ved en ansats tilskadekomst eller sygdom skal skolen kontakte Europæiske Rejseforsikring A/S på deres Europæiske ERV Alarm, som har åbent 365 dage om året. Alarmcentralen kontaktes på følgende telefonnummer 7010-9030, hvorefter selskabet behandler skaden. Europæiske Rejseforsikring A/S sender regningen til Børne- og Undervisningsministeriet, som kontakter skolen for at få bekræftet hændelsesforløbet. Beløbet indgår i skolens selvrisiko.”

Den offentlige rejsesygesikring gælder ikke på tjenesterejser. Rejseforsikringen hviler på en aftale med virkning fra 1. januar 2016 indgået mellem Medarbejder- og Kompetencesatyrelsen og Europæiske Rejseforsikring A/S (cirkulære om tjenesterejseforsikring, Modst. nr. 051015 af 18. december 2015), som kan findes her

Forsikringsbetingelserne er trykt i aftalens bilag 1. Bemærk specielt følgende: Forsikringen dækker kun rejser med tjenstligt formål. Hvis en ansat f.eks. forlænger tjenesterejsen med ferie, vil det betyde, at rejsen bliver en kombinationsrejse. Den ansatte skal derfor inden afrejsen kontakte sit eget forsikringsselskab for at få afklaret, om der er dækning, når der er tale om en kombinationsrejse. Dækker forsikringen ikke kombinationsrejser, vil der f.eks. kunne tegnes en særlig forsikring i Europæiske Rejseforsikring A/S.

Forsikringsdækning under søtransport af passagerer

Den 21. januar 2014 har Søfartsstyrelsen udsendt en bekendtgørelse, hvor det af §1 pkt. 2 fremgår, at sejlads, der udføres af skoler, institutioner eller lignede, dækkes via statens selvforsikringsordning. Bekendtgørelsen kan ses via dette link

Søfartsstyrelsen har udarbejdet regler for sejlads for blandet andet skoler. Reglerne indebærer f.eks., at den enkelte skole er forpligtiget til at arbejde indgående med at sikre, at sejladsen foregår sikkert blandt andet ved at udarbejde en sikkerhedsinstruks. Du kan finde vejledning og skabeloner på styrelsens hjemmeside.

Indkøb

REGLER OM INDKØB

Lovgivning om indkøb kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

ORGANISERING AF SAMARBEJDE OM EFFEKTIVE INDKØB PÅ BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIETS OMRÅDE

Fra 2020 har SKI overtaget indkøbsnetværket for selvejende uddannelsesinstitutioner fra Børne- og Undervisningsministeriet. Netværket har udover SKI deltagelse af de to ministerier, repræsentanter fra de forskellige uddannelsessektorer og repræsentanter fra Lederforeningerne.

Læs mere om netværker her og find gode råd om indkøb her

UDBUDSREGLER

NYTTIGE LINKS

KONTAKT TIL FORENINGENS REPRÆSENTANTER I RÅDGIVNINGSGRUPPEN:

ARRANGEMENTER I RÅDGIVNINGSGRUPPEN

Rådgivningsgruppen arrangerer løbende informationsmøder, temadage og konferencer for uddannelsesinstitutionerne. Der etableres også løbende projekter om indkøb og udbud.

Se mere på SKI’s hjemmeside

Institutionsstruktur

Udviklingen i institutionsstrukturen

Hos Børne- og Undervisningsministeriet findes vejledning til forskellige former for institutionsudvikling; fusioner, campussamarbejder, administrative fællesskaber og spaltning af institutioner.

Fusioner

Administrative fællesskaber

Campussamarbejder

Udbud af uddannelser og partnerskaber

It, forvaltning og persondata

DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN

Materiale om datasikkerhed

Bekendtgørelser og cirkulærer om dataansvar

Introduktionsoplæg forud for ikrafttrædelse af persondataforordningen i 2018

Nyhedsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet

STUDIEADMINISTRATIVE SYSTEMER

SIKKER MAIL

BEVARING OG KASSATION

Gymnasier og HF er omfattet af følgende lovgivning om bevaring og kassation:

Webtilgængelighed

Her finder du sekretariatets guide til webtilgængelighed. Kontakt Christina Olumeko på col@danskegymnasier.dk eller 6024 1683 ved spørgsmål.

Licensaftaler

Uddannelsesinstitutioners fritagelse for betaling til rettighedshavere på filmområdet

Copydan

Der er i 2019 indgået ny rammeaftale med Copydan, som træder i kraft fra 2020. Alle grundlæggende principper i den hidtidige aftale er videreført, og eneste væsentlige ændringer er en mindre prisstigning, samt en rabatordning for 4-årige stx-uddannelser og 3-årige hf-uddannelser.

 Copydan AVU-medier (ikke spillefilm)

KODA og Gramex

Danske Gymnasier har indgået en rammeaftale med KODA og Gramex om musik på gymnasierne.

Løn og personale

Forebyggelse og håndtering af sager om seksuelle krænkelser

Kendelser om ledelsesret

Ansættelse

Lærernes faglige kompetencer

Arbejdstid

Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx)

     Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vejledning om tidsregistrering

      Merarbejde

      Beregning af normen om opgørelse af arbejdstid

Løn

Lokale lønforhandlinger

Tillidsrepræsentantens rolle

Relevante links

  • Gymnasiejob.dk
  • Find nyttige links samt vejledninger, instrukser, hyrdebreve og bemyndigelser om løn og ansættelse på det regulerede område på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Offentlig forvaltning

Røgfri skoletid

Inhabilitetsregler i forhold til karaktergivning

Aktindsigt

Offentlig forvaltning

Vejledende retningslinjer for repræsentation mv.

Børne – og Undervisningsministeriet udsendte den 14. marts 2016 vejledende retningslinjer for repræsentation til bestyrelserne på de almene gymnasieskoler, HF-kurser og VUC’er.

 God adfærd i det offentlige

Modtagelse af sponsorater og institutionernes reklamering

Børne- og Undervisningsministeriet (STUK) udsendte den 29. marts 2017 nye vejledende retningslinjer om indgåelse af sponsoraftaler.

Optagelse og elevfordeling

Kapacitetslofter

Teknisk overbooking

Adgangskrav

Nye optagelsesprocedurer

Optagelsesprøven

Overenskomst 2021

OVERENSKOMST 2021

 

OVERENSKOMST 2018

Informationsmødet om OK18 på undervisningsområdet

Børne- og Undervisningsministeriet har den 23. marts 2018 udarbejdet nedenstående i tilfælde af konflikt

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udarbejdet vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv.

 

OVERENSKOMST 2013

FAQ 2013

Tid til dialog

Den 8. oktober 2014 er der udsendt en fælles udmelding om de nye rammer for gymnasielærernes arbejdstid fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Børne- og Undervisningsministeriet og GL.

Breve fra Børne- og Undervisningsministeriet og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

  • Børne- og Undervisningsministeriets brev af 20. september 2013: Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Ministeriet har udsendt et kort spørgeskema til besvarelse i juni 2013 for at få et første indtryk af, hvordan lederne på de enkelte skoler planlægger at udnytte de nye muligheder for prioritering af lærernes arbejdstid. Se resultatet af undersøgelsen
  • Christine Antorini’s brev af 25. maj 2013 til gymnasiernes bestyrelsesformænd om mulighederne i den nye AC overenskomst Christine Antorini’s opfordring til bestyrelsesformændene:”Jeg vil derfor opfordre til, at der ikke indgås lokale aftaler, der genindfører de aftalebindinger på anvendelsen af arbejdstiden, som netop er blevet ophævet med de nye overenskomster” Læs Christine Antorini’s brev

Regnskab og årsrapporter

Årsrapport

Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse er med virkning for regnskabsåret 2011 blevet omfattet af statens regnskabsvæsen m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1721 af 21. december 2010. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har derfor udarbejdet paradigme til årsrapport for statsfinansierede selvejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet og tilhørende vejledning om udarbejdelse af årsrapport.

Vejledninger for Regnskabs- og økonomistyringsområdet

På Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside kan der læses mere om vejledning til regnskabs- og økonomistyringsområdet.

Sikkerhed og beredskabsplaner

Undervisningsministeriet har i samarbejde med lederforeningerne m.fl. udarbejdet en vejledning til sikkerhed og kriseberedskab. Det er hensigten, at I som uddannelsesinstitution kan hente inspiration i vejledningen, når i lokalt udmønter egene forebyggelsesplaner og kriseberedskaber.

Du finder ministeriets vejledning under “Skabeloner og vejledninger” bag login.

Bemærk, at en beredskabsplan, der vedrører skoleskyderier og voldelige angreb IKKE bør offentliggøres på skolens hjemmeside.

Tilsyn og indberetninger

Børne- og Undervisningsministeriets tilsyn

Mere information

Se Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilsynsplaner og -beretninger