Her findes vejledninger og information rettet mod gymnasiernes ledelser og administrationer i henhold til gældende lovgivning.

Nedenstående liste er en dynamisk oversigt, der opdateres løbende – ofte i forbindelse med at nyhedsbrevet “Nyt fra Sekretariatet” udsendes om fredagen.

Spørgsmål til indholdet af de enkelte områder i Skoledrift, kan rettes til sekretariatet. Under menupunktet Sekretariatet  fremgår ansvarområderne for sekretariatets medarbejdere.

Arbejdsmiljø

Regler, vejledninger og publikationer

Lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger om arbejdsmiljøet kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside

Moderniseringsstyrelsen har udgivet flere vejledninger og publikationer, der især fokuserer på organisering af arbejdsmiljøarbejdet, herunder ledelsens pligt til en årlig arbejdsmiljødrøftelse og iværksættelse af arbejdspladsvurderinger (APV)

Arbejdsmiljøhuset har udarbejdet en Kortlægning af snublefare i undervisningslokaler – samt løsningsforslag til afhjælpning heraf

Uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Danske Gymnasier har i samarbejde med GL-E udviklet et branchespecifikt kursus, der opfylder arbejdsmiljølovens krav til uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

Sikkerhed og beredskabsplaner

Undervisningsministeriet har i samarbejde med lederforeningerne m.fl. udarbejdet en vejledning til sikkerhed og kriseberedskab. Det er hensigten, at I som uddannelsesinstitution kan hente inspiration i vejledningen, når i lokalt udmønter egene forebyggelsesplaner og kriseberedskaber.

Du finder ministeriets vejledning under “Skabeloner og vejledninger” bag login.

Bemærk, at en beredskabsplan, der vedrører skoleskyderier og voldelige angreb IKKE bør offentliggøres på skolens hjemmeside.

Undervisningsmiljø

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) yder rådgivning om undervisningsmiljøet.

Bygninger

FAQ

Vi har samlet nogle af de mest stillede spørgsmål med tilhørende svar om bygninger.

Censur

Honorering og afregning af skriftlig og mundtlig censur og honorering og afregning vedrørende tilsynsførende med pædagogikum-kandidater

Gymnasiefællesskabet v/Roskilde Gymnasium står med virkning fra 2012 for administration og drift af en ny fælles landsdækkende censorudligningsmodel. Udligningsmodellen indeholder både mundtlig og skriftlig censur. Censorbanken administrer udgifter til censur på STX, HF og VUC, der vedrører hf og stx-niveau. Alle andre uddannelser er censorbanken uvedkommende. Er der tale om censur på andet end hf og stx-niveau, gælder principperne vedrørende censur udenfor censorbanken, hvor der afregnes direkte med censorskolen.

Censur generelt

Censorbanken

Censur udenfor censorbanken

Pædagogikumtilsyn

Elevforhold

Fravær

Studie- og ordensregler

Den 5. september 2018

Gode råd til skolernes alkoholpolitik

Den 17. august 2018

Sejlads med elever

Ved sejlads med elever skal den enkelte skole arbejde indgående med at sikre, at sejladsen foregår sikkert bl.a. ved at udarbejde en sikkerhedsinstruks. Læs meget mere om instruks og øvrige krav til sejladsen på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

For så vidt angår de forsikringsretlige rammer ved sejladsen henvises til kapitlet Forsikring.

Juridisk kønsskifte og eksamensbeviser

Den 31. oktober 2016:

Aflevering af undervisningsmidler

Den 18. november 2011:

 

Videregivelse af oplysninger

Den 18. marts 2016:

Den 29. oktober 2010:

Finanslov og taxameter

Finanslov

Information om finansloven på de gymnasiale uddannelser er at finde i Undervisningsministeriets orienteringsbreve. Læs finanslovene her Se endvidere Undervisningsministeriets slides med en tekniske gennemgang af FFL19. Læs den tekniske gennemgang her

Fakta om finanslovene

Gældende takster

Investeringsrammer for selvejende institutioner

Socialt taxameter

Takstforskelle

Tilskud

Besparelser 2016

Forsikring

Statens selvforsikringsordning

Gymnasieskolerne er omfattet af Statens selvforsikringsordning. Reglerne er nøje beskrevet i Vejledning om Statens Selvforsikringsordning for institutioner på Undervisningsministeriets ressortområde. Vejledningen opdateres løbende, og kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside:

Rejseforsikring under statslige tjenesterejser mv. i udlandet

Rejseforsikringen er en del af statens selvforsikringsordning, hvor forsikringen administreres af Europæiske Rejseforsikring A/S, som står for skadebehandlingen, herunder udbetaling af erstatning og efterfølgende opkrævning hos den statslige institution. Undervisningsministeriet og Europæiske Rejseforsikring A/S har supplerende oplyst følgende:

“Ved en ansats tilskadekomst eller sygdom skal skolen kontakte Europæiske Rejseforsikring A/S på deres Europæiske ERV Alarm, som har åbent 365 dage om året. Alarmcentralen kontaktes på følgende telefonnummer 7010-9030, hvorefter selskabet behandler skaden. Europæiske Rejseforsikring A/S sender regningen til Undervisningsministeriet, som kontakter skolen for at få bekræftet hændelsesforløbet. Beløbet indgår i skolens selvrisiko.”

Den offentlige rejsesygesikring gælder ikke på tjenesterejser. Rejseforsikringen hviler på en aftale med virkning fra 1. januar 2016 indgået mellem Moderniseringsstyrelsen og Europæiske Rejseforsikring A/S (cirkulære om tjenesterejseforsikring, Modst. nr. 051015 af 18. december 2015), som kan findes her

Forsikringsbetingelserne er trykt i aftalens bilag 1. Bemærk specielt følgende: Forsikringen dækker kun rejser med tjenstligt formål. Hvis en ansat f.eks. forlænger tjenesterejsen med ferie, vil det betyde, at rejsen bliver en kombinationsrejse. Den ansatte skal derfor inden afrejsen kontakte sit eget forsikringsselskab for at få afklaret, om der er dækning, når der er tale om en kombinationsrejse. Dækker forsikringen ikke kombinationsrejser, vil der f.eks. kunne tegnes en særlig forsikring i Europæiske Rejseforsikring A/S.

Forsikringsdækning under søtransport af passagerer

Den 21. januar 2014 har Søfartsstyrelsen udsendt en bekendtgørelse, hvor det af §1 pkt. 2 fremgår, at sejlads, der udføres af skoler, institutioner eller lignede, dækkes via statens selvforsikringsordning. Bekendtgørelsen kan ses via dette link

Gymnasiereform

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og læreplaner 2017

  • Læs bekendtgørelsen her
  • Læs læreplanerne her

Implementering af gymnasiereformen – Orienteringsbreve fra ministeriet

Danske Gymnasiers høringssvar vedrørende gymnasiereformen

Indberetninger - KPI

Klargøring af data til indberetning om arbejdstidens anvendelse på det gymnasiale område

Indkøb

Regler om indkøb

Lovgivning om indkøb kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside

Organisering af samarbejde om effektive indkøb på Undervisningsministeriets område

Undervisningsministeriet har indgået en partnerskabsaftale for perioden 2014 – 2017 mellem ministeriet, repræsentanter fra de forskellige uddannelsessektorer, repræsentanter fra Lederforeningerne og SKI. Se aftalen her:

Udbudsregler

Abonnementsstruktur

Rektorforeningen har for 2013 tegnet et koncernabonnement hos SKI, der omfatter alle foreningens medlemmer. Alle skoler er oprettet og kan logge sig ind via SKI’s hjemmeside. SKI har nu ændret abonnementsstrukturen og fra 2014, skal alle uddannelsesinstitutioner tegne et selvstændigt uddannelsesabonnement, der koster 1200 kr. om året. SKI har i løbet af sommeren skrevet ud til uddannelsesinstitutionerne herom, og det er muligt allerede nu at tegne et selvstændigt abonnement. Spørgsmål omkring abonnement skal rettes til SKI’s kundeservice på kundeservice@ski.dk eller telefon 33 42 70 00.   Indkøbspolitik Institutionerne anbefales at udforme en indkøbspolitik. Eksempel på indkøbspolitik kan findes her:

Nyttige links

Kontakt til foreningens repræsentanter i rådgivningsgruppen:

Arrangementer i Rådgivningsgruppen

Rådgivningsgruppen arrangerer løbende informationsmøder, temadage og konferencer for uddannelsesinstitutionerne. Der etableres også løbende projekter om indkøb og udbud.

Licensaftaler

Uddannelsesinstitutioners fritagelse for betaling til rettighedshavere på filmområdet

Copydan

Bestyrelsen har tilsluttet sig nedenstående aftaleskitse med Copydan. Aftaleskitsen er forhandlet i fællesskab med de øvrige skoleforeninger. Aftalen indebærer blandt andet tilladelse til digital kopiering af forlagsudgivne abonnementsbaserede digitale lærermidler (ibøger). Aftalen er en aftale med enhedspris pr. elev, frem for den hidtidige model, hvor prisen er justeret i forhold til det enkelte gymnasiums anslåede forbrug.

 Copydan AVU-medier (ikke spillefilm)

KODA og Gramex

Danske Gymnasier har indgået en rammeaftale med KODA og Gramex om musik på gymnasierne.

Løn og personale

Kendelser om ledelsesret

Ansættelse

Lærernes faglige kompetencer

Arbejdstid

Lokale lønforhandlinger

Tillidsrepræsentantens rolle

Relevante links

Offentlig forvaltning

Inhabilitetsregler i forhold til karaktergivning

Aktindsigt

Offentlig forvaltning

Vejledende retningslinjer for repræsentation mv.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udsende den 14. marts 2016 vejledende retningslinjer for repræsentation til bestyrelserne på de almene gymnasieskoler, HF-kurser og VUC’er.

 God adfærd i det offentlige

Modtagelse af sponsorater og institutionernes reklamering

Undervisningsministeriet (STUK) udsendte den 29. marts 2017 nye vejledende retningslinjer om indgåelse af sponsoraftaler.

Overenskomst (GL)

Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx)

Moderniseringsstyrelsens vejledning om tidsregistrering

Merarbejde

Ny aftale om ændring af 60-årsreglen

Breve fra Undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsen

  • Moderniseringsstyrelsens notat af 28. august 2013: Beregning af normen og opgørelse af arbejdstid på stx, hf, hhx og htx Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet nedenstående notat om beregning af årsnorm og arbejdstid efter de nye arbejdstidsregler. Styrelsen har oplyst, at det på sigt vil blive inkorporeret i en revision af styrelsens vejledning fra juli 2013. Læs Moderniseringsstyrelsens notat
  • Moderniseringsstyrelsens brev af 16. april 2013: “Etablering af tidsregistrering” Det fremgår af AC-forliget om arbejdstid for lærere ved de gymnasiale uddannelser, at “ved gymnasieskoler mv. etableres et system til løbende registrering af arbejdstiden” Alle gymnasieskoler er derfor forpligtet til at etablere tidsregistrering pr. 1. august 2013. Læs Moderniseringsstyrelsens brev
  • Moderniseringsstyrelsens brev af 12. februar 2013: “OK13: Nye fleksible arbejdstidsregler – nye muligheder” Moderniseringsstyrelsen præciserer bl.a. følgende: “Det er således helt afgørende, at gymnasierektorerne, direktørerne ved erhvervsskolerne og VUC-forstanderne ikke indgår lokale aftaler eller andre former for bindende retningslinjer på skolerne, som genindfører en indskrænkning af ledelsesretten og dermed begrænser mulighederne for at anvende lærerressourcerne bedst muligt.” Læs Moderniseringsstyrelsens brev

Overenskomst 2013 (OK13)

FAQ - OK13

FAQ’en består af en oplistning af svar indenfor emner, som der oftest har været henvendelser om.

Afgørelser

Den 6. februar 2014: Afgørelse i voldgiftsagen om overgang til nye arbejdstidsregler på det gymnasiale område Læs kendelsen

Tid til dialog

Den 8. oktober 2014 er der udsendt en fælles udmelding om de nye rammer for gymnasielærernes arbejdstid fra Moderniseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet og GL.

Aftale med AC

Enighed med CFU

Overenskomststridige arbejdsstandsninger

 

Breve fra Undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsen

  • Undervisningsministeriets brev af 20. september 2013: Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Ministeriet har udsendt et kort spørgeskema til besvarelse i juni 2013 for at få et første indtryk af, hvordan lederne på de enkelte skoler planlægger at udnytte de nye muligheder for prioritering af lærernes arbejdstid. Se resultatet af undersøgelsen

 

  • Christine Antorini’s brev af 25. maj 2013 til gymnasiernes bestyrelsesformænd om mulighederne i den nye AC overenskomst Christine Antorini’s opfordring til bestyrelsesformændene:”Jeg vil derfor opfordre til, at der ikke indgås lokale aftaler, der genindfører de aftalebindinger på anvendelsen af arbejdstiden, som netop er blevet ophævet med de nye overenskomster” Læs Christine Antorini’s brev

Overenskomst 2015 (OK15)

CFU-forliget

Så er overenskomstforhandlinger i staten i gang. Læs finansministerens pressemeddelelse og kravene her:

Overenskomst 2018 (OK18)

Informationsmødet om OK18 på undervisningsområdet

Undervisningsministeriet har den 23. marts 2018 udarbejdet nedenstående i tilfælde af konflikt

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv.

Følg løbende med på Undervisningsministeriets hjemmeside og få svar på spørgsmål om undervisning, organisering af lærerarbejdet, studieture samt prøver og eksamen i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018

 

Regnskab og årsrapporter

Årsrapport

Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse er med virkning for regnskabsåret 2011 blevet omfattet af statens regnskabsvæsen m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1721 af 21. december 2010. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har derfor udarbejdet paradigme til årsrapport for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet og tilhørende vejledning om udarbejdelse af årsrapport.

Vejledninger for Regnskabs- og økonomistyringsområdet

På Moderniseringssstyrelsens hjemmeside kan der læses mere om vejledning til regnskabs- og økonomistyringsområdet.

Tilsyn

Undervisningsministeriets tilsyn

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med Undervisningsministeriets uddannelser. I tilsynet rettes opmærksomheden mod institutionernes resultater i både i den faglige kvalitet og i det økonomisk/administrative arbejde. Danske Gymnasier deltager sammen med de øvrige leder- og bestyrelsesforeninger i et Tilsynsforum, hvor ministeriet orienterer og drøfter planlægningen af tilsyn og resultater af tilsyn. Der kan læses mere om tilsynet på ministeriets hjemmeside:

Mere information

Se Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilsynsplaner og -beretninger