Anbefalinger til elevfordeling på gymnasierne

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Danske Gymnasiers anbefalinger til bedre elevfordeling

 

Danske Gymnasier ønsker at sikre en bedre elevfordeling på gymnasierne. Gymnasier skal være blandede og afspejle det område, de ligger i, og det er et kollektivt ansvar at undgå skoler med en meget skæv elevfordeling.

 

Danske Gymnasier foreslår:

 

Centralt fastsat kapacitet – hvor konkurrencen mellem enkeltinstitutioner forhindrer lokale løsninger

  • Det er som udgangspunkt bestyrelsernes opgave at fastsætte skolens kapacitet under hensyntagen til forsvarlig udnyttelse af skolens samlede ressourcer. I områder, hvor konkurrencen om eleverne udtynder søgningen til enkelte skoler, og der dermed opstår en risiko for, at et geografisk relevant uddannelsesudbud ikke kan opretholdes med en tilstrækkelig faglig kvalitet, må ministeren udnytte sin mulighed for at fastsætte kapacitetslofter, således at der bevares udbud tæt på eleverne.

 

Lokale retningslinjer for fordeling

  • Danske Gymnasier bakker op om, at fordelingsudvalgene skal sætte tiltag i værk, hvis en bestemt andel af elever med udenlandsk herkomst overskrides samt pligt til lokale retningslinjer for fordeling. Det foreslås, at ministeriet udarbejder en bekendtgørelse med forslag til handlemuligheder, så fordelingsudvalgene har en række værktøjer til rådighed, der ikke kræver dispensation. Det være sig fordeling efter KUO-områder (Aarhus-aftalen), etablering af distriktsgymnasier, fordeling efter bopæl, sprog og karakterer samt muligheden for at regulere ventelister, så elever kun kan skifte gymnasium i bestemte perioder af skoleåret.

 

Ændrede fordelingsgrænser

  • Danske Gymnasier mener, at der kan være behov for at evaluere grænserne for fordelingsudvalgene under hensyntagen til aktuel demografi og søgemønstre i regionerne. Danske Regioner og de enkelte regioner opfordres til at iværksætte en undersøgelse heraf.

 

Pulje til gymnasier med høj andel af tosprogede minoritetselever

  • Det er vigtigt, at alle gymnasier lever op til den nationale standard. Men en høj andel af tosprogede minoritetselever kan være en økonomisk udfordring for skolerne, blandt andet fordi disse elever i højere grad har risiko for frafald. For at sikre den fælles standard og kvalitet, foreslår Danske Gymnasier en ny puljeordningen, der belønner gymnasier økonomisk, hvis de uddanner en bestemt andel af tosprogede minoritetselever.

 

Færre profilgymnasier

  • Et initiativ, hvor alle skoler skal være profilgymnasier, er en favorisering af overansøgte skoler med mange ansøgere at vælge mellem. Det går stik imod intentionen om en mindre skæv elevsammensætning. Det vil udfordre den nationale standard og danne grobund for at skabe a- og b-skoler. Det bakker Danske Gymnasier ikke op om.

Du kan downloade policypapiret her.