Pædagogisk udvalg

Bestyrelsen nedsætter et pædagogisk udvalg, der i første omgang skal udarbejde forslag til nytænkning af samspillet mellem generelle, erhvervs- og studieforberedende kompetencer, herunder udfolde begrebet ”praksisnær” undervisning.

Udvalget består af 8-12 medlemmer og ledes af et bestyrelsesmedlem. Der er 1-2 pladser pr. region samt 2 pladser til PL.

Ressourcegruppe for naturvidenskab

Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal styrke naturvidenskab i stx. Arbejdsgruppen skal bidrage med forslag til indsatser der sikrer det almene gymnasium fastholder sin position som naturlig leverandør af naturvidenskabelige studenter til de videregående uddannelser.

Arbejdsgruppen består af 4-6 medlemmer og foreslås ledet af PL-repræsentanten. Der er 1 plads pr. region samt 1 plads til PL

Pædagogiske ledere

Udvalget for pædagogiske ledere består af pædagogiske ledere fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. Udvalget for Pædagogiske Ledere er et permanent udvalg nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Udvalgets formål er, at sikre en fortsat udvikling af de pædagogiske lederes arbejdsområde samt bidrage til Danske Gymnasiers arbejde med at udvikle de almengymnasiale ungdomsuddannelser.

Udvalgets kontaktperson er Louise Westmark

Læs mere om udvalget

Dialogforum for de studieadministrative systemer

Danske Gymnasiers bestyrelse har nedsat dialogforummet for at styrke gymnasiernes forhandlingsposition overfor leverandører af studieadministrative systemer om konkrete aftaleforhold

Dialogforummets kontaktperson er Helle Otte

Læs mere om udvalget

Gymnasiereformgruppe stx

Med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe om stx. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

Arbejdsgruppen består af 6-8 medlemmer, og ledes af et bestyrelsesmedlem. Der er 1 plads pr. region samt 2 pladser til PL.

Ressourcegruppe for sprog

Med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen nedsætter bestyrelsen arbejdsgruppe om hf. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

Arbejdsgruppen består af 6-8 medlemmer og ledes af et bestyrelsesmedlem. Der er 1 plads pr. region samt 2 pladser til PL

Digitalisering

Digitaliseringsudvalget består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler. Udvalget er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Digitaliseringsudvalget arbejder med foreningens strategiske it-indsats. både i forhold til fag, pædagogik og læring og indenfor områderne organisation, administration og økonomi.

Udvalgets kontaktperson er: Niels Erik Kaaber Rasmussen

Læs mere om udvalget

Fordelingsudvalg

Udvalget for fordelingsudvalgsrepræsentanter består af rektorer, der sidder i regionernes fordelingsudvalg.Udvalget er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og arbejdsgruppens opgave er, at komme med indspil til bestyrelsen i forhold til fordelingsprincipper.

Læs mere om udvalget

Gymnasiereformgruppe hf

Med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen nedsætter bestyrelsen arbejdsgruppe om hf. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

Arbejdsgruppen består af 6-8 medlemmer og ledes af et bestyrelsesmedlem. Der er 1 plads pr. region samt 2 pladser til PL

Arbejdsgruppe for fysiske rammer og bygninger

Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal se på vilkår for institutionernes fysiske rammer herunder: campusdannelse, sammenlægning, nybyggeri, ombygning.

Gruppen består af 8-12 medlemmer og ledes af et bestyrelsesmedlem. Der er 1-2 pladser pr. region samt 2 pladser til PL.

Ledelsesudvikling

Udvalget for ledelsesudvikling består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler, Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Gymnasieskolernes Lederforening. Udvalget er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og udvalgets opgave er at kvalificere foreningens strategiske arbejde med lededelsesudvikling herunder Danske Gymnasiers kursusudbud.

Udvalgets kontaktperson er Kirsten Overgaard Bach

Læs mere om udvalget

Censorudligning

Danske Gymnasiers Censorudlignings-arbejdsgruppe består af ledere og administrative medarbejder fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. arbejdsgruppen er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og arbejdsgruppens opgave er, at udarbejde samt kvalificere modeller for censurudligning.

Udvalgets kontaktperson er Niels Erik Kaaber Rasmussen

Læs mere om arbejdsgruppen