Pædagogisk udvalg

Bestyrelsen har nedsat et pædagogisk udvalg, der i første omgang skal udarbejde forslag til nytænkning af samspillet mellem generelle, erhvervs- og studieforberedende kompetencer, herunder udfolde begrebet ”praksisnær” undervisning.

Læs mere om udvalget

Ressourcegruppe for naturvidenskab

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal styrke naturvidenskab i stx. Arbejdsgruppen skal bidrage med forslag til indsatser, der sikrer, at det almene gymnasium fastholder sin position som naturlig leverandør af naturvidenskabelige studenter til de videregående uddannelser.

Læs mere om ressourcegruppen

Pædagogiske ledere

Udvalget for pædagogiske ledere består af pædagogiske ledere fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. Udvalget for Pædagogiske Ledere er et permanent udvalg nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Udvalgets formål er at sikre en fortsat udvikling af de pædagogiske lederes arbejdsområde samt bidrage til Danske Gymnasiers arbejde med at udvikle de almengymnasiale ungdomsuddannelser.

Udvalgets kontaktperson er Louise Westmark

Læs mere om udvalget

Dialogforum for de studieadministrative systemer

Danske Gymnasiers bestyrelse har nedsat dialogforummet for at styrke gymnasiernes forhandlingsposition overfor leverandører af studieadministrative systemer om konkrete aftaleforhold.

Dialogforummets kontaktperson er: Kirsten Overgaard Bach

Læs mere om udvalget

Overenskomst 2018

Danske Gymnasiers bestyrelse har nedsat en arbejdsgruppe som skal drøfte ønsker til overenskomstforhandlingerne samt behov for implementeringsinitiativer.

Arbejdsgruppens kontaktperson er: Christina Dyhr

Læs mere om udvalget

Gymnasiereformgruppe stx

Med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe om stx. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

Læs mere om arbejdsgruppen

Ressourcegruppe for sprog

Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal bidrage med strategier der imødekommer kommende mangel på sproglærere i fagene tysk og fransk.

Læs mere om ressourcegruppen

Digitalisering

Digitaliseringsudvalget består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler. Udvalget er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Digitaliseringsudvalget arbejder med foreningens strategiske it-indsats. både i forhold til fag, pædagogik og læring og indenfor områderne organisation, administration og økonomi.

Udvalgets kontaktperson er: Louise Westmark

Læs mere om udvalget

Fordelingsudvalg

Udvalget for fordelingsudvalgsrepræsentanter består af rektorer, der sidder i regionernes fordelingsudvalg.Udvalget er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og arbejdsgruppens opgave er, at komme med indspil til bestyrelsen i forhold til fordelingsprincipper.

Læs mere om udvalget

Gymnasiereformgruppe hf

Med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen nedsætter bestyrelsen arbejdsgruppe om hf. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

Læs mere om arbejdsgruppen

Arbejdsgruppe for fysiske rammer og bygninger

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på vilkår for institutionernes fysiske rammer herunder campusdannelse, sammenlægning, nybyggeri og ombygning.

Læs mere om arbejdsgruppen

Ledelsesudvikling

Udvalget for ledelsesudvikling består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler, Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Gymnasieskolernes Lederforening. Udvalget er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og udvalgets opgave er at kvalificere foreningens strategiske arbejde med lededelsesudvikling herunder Danske Gymnasiers kursusudbud.

Udvalgets kontaktperson er Kirsten Overgaard Bach

Læs mere om udvalget

Censorudligning

Danske Gymnasiers Censorudlignings-arbejdsgruppe består af ledere og administrative medarbejdere fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. Arbejdsgruppen er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og arbejdsgruppens opgave er at udarbejde samt kvalificere modeller for censurudligning.

Udvalgets kontaktperson er: Jonas Høgh Jeppesen

Læs mere om arbejdsgruppen